Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier bidrar til trygge og framkommelige reiseveier, fornøyde trafikanter og mer gang- og sykkeltrafikk.

Myke trafikanter trenger godt vedlikeholdte gang- og sykkelveier. Illustrasjon: Task.no.

Denne siden er for deg som ønsker å vite mer om drift og vedlikehold av gang- og sykkelvei. Du får informasjon om

  • gående og syklendes behov
  • driftsmetoder og utstyr
  • vinterdrift, oppdaterte vinterdriftsklasser og kriterier
  • samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging
  • planlegging av driftsvennlige gang- og sykkelveier
  • nyttekostkalkulator

Innholdet er basert på funn fra FoU-prosjektet BEVEGELSE (2017–2021).

Hvorfor satser vi på fotgjengere og syklister?

I filmen får du forklart hvordan drift og vedlikehold henger sammen med regjeringens nullvekstmål, etatens gå- og sykkelstrategier og det grønne skiftet.

Vi i Statens vegvesen har som mål å få flere til å sykle. Det henger sammen med regjeringens nullvekstmål som sier at veksten i persontransport i byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Video: Task.no.

Lærebok 365 om drift og vedlikehold har fått eget kapittel om gang- og sykkelanlegg

Her har vi samlet grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av gang- og sykkelvei.


E-læringskurs for byggherrepersonell og entreprenører

Dette kurset er for deg som har gang- og sykkelvei i kontraktene dine. Du lærer hvilke retningslinjer og vinterdriftsklasser som gjelder spesielt for gang- og sykkelvei. Kurset tar ca. 45 minutter å gjennomføre.

Illustrasjon av pc, nettbrett og mobiltelefon som vider e-læringskurset
E-læring om drift og vedlikehold av gang- og sykkelvei. Illustrasjon: Task.no.

Beste praksis innen metoder og utstyr

Her kan du lese mer om retningslinjer for bærekjøretøy, utstyr til snøfjerning, strøing, metodikk, samhandling og inspeksjon. Innholdet passer både for byggherre og entreprenør.


Planlegging med et driftsperspektiv

Foto av gang- og sykkelanlegg i eneboligkvarter på vinteren
Hvordan et gang- og sykkelanlegg er utformet, har stor betydning for hvordan det er å drifte. Derfor er det viktig å planlegge utformingen, ikke bare for gåing og sykling, men for selve driften også. Foto: Ida Skolmli

Driftsvennlige gang- og sykkelanlegg er kostnadseffektive, har lang levetid og er trygge for trafikantene. Og grunnlaget for god drift og godt vedlikehold legges i reguleringsplanen og byggeplanen. Vi ser nærmere på planleggings- og byggefasen fra et driftsperspektiv.


Hvilke miljøeffekter har drift og vedlikehold av gs-anlegg

Tiltakskatalog for transport og miljø oppsummerer kunnskap om miljøeffekter innen transportområdet. Artiklene om drift av sykkelanlegg og av gangveier, fortau og gangfelt beskriver effekter basert på standarder for for veier staten har ansvaret for (håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger) og i noen grad kommunale standarder.


Nyttekostnadskalkulator

Denne kalkulatoren er et beregningsverktøy med lav brukerterskel som kan brukes til planlegging og prioritering av drifts- og vedlikeholdstiltak.

Sist oppdatert: