Her finner du informasjon om å etablere ladestasjoner på Statens vegvesens arealer og om behov for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei.

Konkurranse om etablering ved utleie

Ladestasjoner kan etableres på Statens vegvesens arealer. Ladeaktører kan vise interesse for et areal ved å henvende seg til . Henvendelsen merkes «Ladestasjon». (På vegstrekninger som driftes av Nye Veier sendes henvendelsen til .)

For sine arealer vil Statens vegvesen deretter gjøre konkret vurdering av om arealet er egnet for utleie til ladestasjon. 

Avtale om etablering (bruksrett) skjer på grunnlag av konkurranse i markedet (jamfør anskaffelsesloven). Arealer som det blir vist interesse for, og vurdert som egnet, blir lyst ut på www.doffin.no . Det lages egne konkurransegrunnlag for hver konkurranse og konkurranser kan omfatte flere arealer samtidig. Når konkurransen er gjennomført inngås det en tidsbegrenset avtale om bruksrett på arealet (leie).

Se også informasjon om saksbehandling for avkjørsel, byggegrenser, serviceskilt med mer.

Støtte fra Enova

Henvendelser som gjelder Enova-programmet Underveislading for tunge kjøretøy og søknad om støtte (Enova):

  • For å gjøre en konkret vurdering av mulig bruk av Statens vegvesens arealer, må Statens vegvesen motta en situasjonsplan, det vil si flyfoto/kart i målestokk med inntegnet planlagt plassering av ladeoppstillingsplasser, sporingskurver for vogntog, og ladeinfrastruktur over bakken.
  • Det anbefales å ta kontakt tidlig. Nye saker som kommer mindre enn tre uker før søknadsfristen hos Enova, blir ikke behandlet innen fristen. For søknadsrunde 2 hos Enova, er denne fristen av hensyn til påskeferien satt til 18. mars 2024.

Aktuelle arealer langs riksvei

Kartet viser arealer som Statens vegvesen og Nye veier eier, som kan være aktuelle tomter for ladestasjoner (ArcGIS). Til hvert areal er det gitt noen opplysninger om blant annet størrelse, terreng og avkjørsel.

Vurderingene som er gjort i kartleggingen er overordnede. Vegeier vil ved henvendelse gjøre en konkret vurdering av egnetheten for de spesifikke arealer som ladeaktør viser interesse for.

Plan for offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tunge elkjøretøy langs riksvei

Statens vegvesen har i samarbeid med Nye Veier og Enova laget en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei (PDF). Planen danner blant annet grunnlag for områder i Enovas utlysinger. Planen oppdateres jevnlig.