Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, utbedring og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig vei.

Dette følger av veglova §§ 32 og 57 (Lovdata), samt forskrift om ledninger i offentlig veg § 4 (Lovdata)

Søknadsplikten gjelder veiens eiendomsområde og alltid innenfor 3 meter fra veikant, uavhengig av hvem som er grunneier.

Du må søke skriftlig i god tid før planlagt oppstart ved å fylle ut søknadsskjema og legge ved nødvendige vedlegg. Du må regne med at det kan ta inntil 4 uker fra vi mottar søknaden til du får endelig svar. Et nøyaktig utfylt søknadsskjema kan korte ned behandlingstiden.

Hvis arbeidet berører brukonstruksjoner, skal Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer (PDF) legges ved søknaden.

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det før du sender inn gravesøknad. Tillatelsen må ligge ved søknad om gravetillatelse.

Hvor skal søknaden sendes? 

Fylkesveg

For graving i fylkesveg skal søknad sendes til den aktuelle fylkeskommunen.

Riksveg

Søknad om graving i riksveg skal sendes til Statens vegvesen på

Hva skal være med i søknaden?

Søknadsskjemaet skal beskrive det planlagte arbeidet:

  • Hva skal gjøres
  • Hvorfor det skal gjøres
  • Dimensjon på kabel/ledning og trekkerør

og du skal legge ved:

  • Oversiktskart med stedsnavn som viser gravetraseen
  • Detaljkart som viser gravetraseen, med eiendomsgrenser og avstand til vegkant, samt vegId (se Vegkart.no)
  • Det er viktig at du beskriver trasevalget godt, da dette kan være vanskelig å tegne inn på kart.

Hvis arbeidet berører brukonstruksjoner, skal Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer (PDF) legges ved søknaden.

Du finner nyttig informasjon om rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig vei i Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften (Regjeringen). Her fremgår det også hvilken dokumentasjon du skal legge ved søknaden.

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring, er det tilstrekkelig at veitrafikksentralene (telefon 175) varsles muntlig. Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes til oss så snart som mulig. Kravene til arbeidsvarsling gjelder.

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan, skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes oss første hverdag etter at arbeidet er startet opp.

Regelverk

Skjema