Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, utbedring og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig vei.

Dette følger av veglova §§ 32 og 57, samt ledningsforskriften § 4.

Søknadsplikten dekker veieiers eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra veikant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.

Fylkesvei: Fra 1. januar 2020 skal søknad sendes til fylkeskommunen.

Riksvei: Søknad sendes til Statens vegvesen på e-post:

Du finner nyttig informasjon om rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig vei i Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften (Regjeringen). Her fremgår det også hvilken dokumentasjon du skal legge ved søknaden.

Du må søke om tillatelse skriftlig og innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknaden om tillatelse skal du beskrive hvilke planer det er for arbeidet, og ta med nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal også inneholde navn på ledningseieren, på kontaktpersonen hos ledningseieren og på en eventuell utførende entreprenør.

Ledningseieren skal oppgi navn på en kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring, er det tilstrekkelig at veitrafikksentralene (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Kravene til arbeidsvarsling gjelder.

Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan, skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes oss første hverdag etter at arbeidet er startet opp.

Hvis arbeidet berører brukonstruksjoner skal Avtale om fremmedinstallasjoner i bruer (PDF) legges ved søknaden.

Regelverk

Skjema