Når nye veier bygges må det avgjøres hva som skal skje med den gamle veien.

Omklassifisering av veinett er ofte et resultat av nybygging av vei, men kan også være et resultat av endringer i veiens bruk.

Omklassifisering av riksvei er hjemlet i veglovas §§ 3, 7 og 8. Nybygd vei omklassifiseres ikke, klassifisering følger av veglova §6. Omklassifisering av henholdsvis fylkes- og kommunal vei er hjemlet i veglova §§ 4 og 5.

Når flere har vedtaksmyndighet

Et veiprosjekt kan ha veier med ulike vedtaksmyndigheter. Da må man sende forslaget om omklassifisering til disse. For at det skal være mulig å vurdere fornuften i forslaget må alle strekningene sendes til alle vedtaksmyndigheter. Det bør angis hvem som har vedtaksmyndighet for de ulike strekningene.

Omklassifisering av riksvei

Forslag om omklassifisering skal sendes til Vegdirektoratet dersom endringen berører riksvei. Det vil si dersom

  • eksisterende riksvei inkludert gang- og sykkelvei, omklassifiseres til fylkesvei eller kommunal vei
  • eksisterende riksvei nedlegges som offentlig vei
  • privat-, kommunal- eller fylkesvei tas opp til riksvei

Omklassifisering av fylkesvei og kommunal vei

Ved omklassifisering av fylkesvei og kommunal vei skal forslaget sendes til følgende vedtaksmyndighet:

  • fylkeskommunen, dersom fylkesvei omklassifiseres til kommunal vei eller legges ned, eller vei tas opp til fylkesvei
  • kommunen, dersom kommunal vei legges ned eller privat vei tas opp til kommunal vei

Vedtak når riksvei er en del av omklassifiseringen

Vedtak etter veglovas §§ 3, 7 og 8 er delegert fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet i de tilfeller det er lokal enighet og riksvei er en del av omklassifiseringen.

Dersom det ikke er lokal enighet eller saken er av prinsipiell betydning, forbereder Vegdirektoratet saken før den sendes Samferdselsdepartementet til avgjørelse. Samferdselsdepartementet fatter da enten vedtak eller anmoder Vegdirektoratet om å fatte et gitt vedtak.

Forslag som sendes Vegdirektoratet skal ha følgende vedlegg:

  • Kopi av høringsbrev sendt til fylkeskommune og kommune.
  • Kopi av svar fra fylkeskommune og kommune.
  • Kart som tydelig viser endringer i veinettet.
  • Tabell som lister opp strekninger som endrer klassifisering eller legges ned. Stedsangivelse, lengde, opprinnelig samt foreslått klassifisering for hver delstrekning må framkomme.
  • Dersom veien legges ned som offentlig vei bør det angis hva som skal skje med den. For eksempel service- eller beredskapsvei, privat vei, skal ikke lenger brukes som vei, hvem skal eie grunnen, skal staten fortsatt være grunneier eller skal den tilføres tilstøtende eiendommer.

Vegdirektoratet kontrollerer at alle berørte parter har fått uttalt seg i saken, om foreslått klassifisering er i samsvar med vedtatte planer og om veinettet får hensiktsmessig funksjon.

Vedtak som følger av anleggsvirksomhet

Forslag til vedtak som følger av anleggsvirksomhet sendes Vegdirektoratet etter at anlegget er påbegynt, og før ny vei står ferdig. Vedtaket fattes, men gjennomføring er når vilkårene i NA-rundskriv 97/13 er oppfylt og overleveringsprotokoll er underskrevet. Det er først da endringer i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og grunnbok, kan gjøres.

NA-rundskriv 97/13 er fremdeles gyldig, med unntak av siste avsnitt «Finansiering av utbedringer før omklassifisering».

Sist oppdatert: