Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomføre en prøveordning med kjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn.

Illustrasjon av tømmervogntog 74 tonn
Illustrasjon av tømmervogntog 74 tonn.

Oppdraget ble videreformidlet fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Hensikten med prøveordningen er å gi beslutningstakere og politikere et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for tømmervogntog med inntil 74 tonn totalvekt.

Målet er å øke konkurranseevnen for næringen og redusere miljøbelastningen. I tillegg skal vi vurdere hvilken effekt prøveordningen har for:

  • Trafikksikkerhet
  • Framkommelighet
  • Miljø- og klimagassutslipp
  • Vegslitasje
  • Bruer  
  • Transportkostnader

Transportører som deltar i ordningen, vil få dispensasjon til å trafikkere et definert vegnett i 11 kommuner i Innlandet fylke. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en prøveordning for tømmerkjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn. Målet er å øke konkurranseevnen for næringen og redusere miljøbelastningen. Video: Øystein Skotte.

Bakgrunn og organisering

God konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger.

Transport av tømmer fra velteplass i skogen til industritomt utgjør for massevirke 30–50 prosent og for sagtømmer 12–15 prosent av råvarekostnadene til industrien. Relative endringer i transportkostnadene slår kraftig ut på de totale kostnadene i verdikjeden og næringens konkurranseevne. 

I Norge er største tillatte vogntoglengde 19,5 meter og største tillatte totalvekt 50 tonn. Allerede på 1980-tallet ble det vedtatt en særregel for tømmertransport med tillatt lengde inntil 22 meter. I 2013 ble største tillatte vogntoglengde økt til 24 meter og maksimal totalvekt økt til 60 tonn på samme veinett. Innen alle transportformer skjer det en utvikling mot bruk av større og tyngre kjøretøyer og fartøyer. Historisk sett har denne utviklingen vært drevet fram av økonomiske hensyn. De siste årene har behovet for å redusere klimagasser forsterket utviklingen.

En viktig del av prøveordningen vil være å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt under ulike forhold og gjennom flere år.

Organisering

Prøveordningen gjennomføres av Statens vegvesen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Norges Skogeierforbund og berørte vegeiere.

Innlandet fylkeskommune og Norges Skogeierforbund deltar aktivt inn i prosjektet, både i styringsgruppe og prosjektgruppe. Statens vegvesen har et helhetlig ansvar for aktivitetene i tilknytning til prøveordningen og skal spesielt ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet og vegslitasje knyttet til prøveordningen.

Kontaktinformasjon

Heine Toftegaard, Statens vegvesen
e-post: 

Prosjekteier og leder i styringsgruppen
Grethe Vikane, Statens vegvesen
e-post: 

Medlem i prosjektgruppen
Dag Skjølaas, Norges skogeierforbund
e-post: 

Publikasjoner

Nyheter