Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har åpnet for at modulvogntog i utgangspunktet kan kjøre på veier som er tillatt for 24 m tømmervogntog.

 Bakgrunnen er næringslivets ønsker om å redusere transportkostnadene.

Fra 21. desember åpnes de fleste riksvegstrekningene som er tillatt for 24 m tømmervogntog også for modulvogntog. Det er begrensninger enkelte steder.

Fylkeskommunene og kommunene skal avgjøre hvilke fylkesveier og kommunale veier som åpnes for modulvogntog. I høringsrunden ble det uttrykt bekymring for økt slitasje og økte kostnader til vedlikehold av veiene. Det er i første omgang et mindre antall fylkesveier som åpnes for modulvogntog. Flere strekninger vil ventelig åpnes ved neste revisjon av veilistene.

Mer informasjon om strekningene her:

Det er modulvogntog av type 1 og 2 som kan gå på tømmerveier. Modulvogntog er inntil 25,25 m lange.  Modulvogntog type 3 tilfredsstiller ikke de nye sporingskravene.

Se mer om modulvogntog på vegvesen.no

 

Samferdselsdepartementets pressemelding
Åpner opp for mer modulvogntog på norske veier - regjeringen.no

 

Fakta

  • Modulvogntog med lengde inntil 25,25 m har vært tillatt i Norge siden 2008, først som en prøveordning, og fra 2014 på permanent basis. I dag dekker modulvogntogvegnettet ca. 5 150 km, hvorav om lag 4 250 km er riksveg. 
  • Statens vegvesen sendte 11. mars 2020 på høring forslag om å tillate modulvogntog på alle veier som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Endringen ville gi modulvogntogene adgang til et vegnett på ca. 55 000 km.
  • Nærmere bestemt innebar forslaget å endre sporingskravet slik at modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog får trafikkere veger som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Modulvogntog type 3, som på grunn av sin konstruksjon ikke vil kunne oppfylle det skjerpede sporingskravet, vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntognett. Det samme vil i en overgangsperiode gjelder type 1 og 2 som ikke oppfyller nytt sporingskrav.
  • Etter høringen har departementet fastslått at fylkene og kommunene får ansvaret for å bestemme hvilke slike strekninger på fylkes- og kommunale veier som skal åpnes for modulvogntog.
  • I tillegg til de foreslåtte forskriftsendringene, innebar forslaget også å gå bort fra å dagens ordning hvor Statens vegvesen vurderer hver ny modulvogntogstrekning i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog.

 

 Se veglistene: 

Vegliste for riksveier | Statens vegvesen

Transport av tømmer | Statens vegvesen

 

Foto: Kjell Wold