Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger.

Vi gjør oppmerksom på at omkjøringsveger i mange tilfeller ikke er tillatt for modulvogntog. Det er alltid veglistene som gjelder. Veger som ikke er tillatt for modulvogntog etter veglistene, kan ikke benyttes som omkjøringsveg for modulvogntog. Det kan være flere årsaker til at omkjøringsvegen ikke er tillatt for modulvogntog. Årsaker til dette kan være for dårlig framkommelighet eller at vegen ikke er vurdert for modulvogntog. Vi beklager ulemper dette medfører.

Veglister for riksvegene og veglister for fylkes- og kommunale veger kommer ut to ganger i året, ca. 15. april og ca. 15. oktober.

Modulvogntog og 24-metersvogntog på tømmervegnettet

Fra 21. desember 2020 er det tillatt å benytte modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på et utvalg av veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog. Hvilke veger dette gjelder, fremgår av den nye kolonnen "Tillatt for modulvogtog" i veglistene for tømmertransport, hvor «JA» betyr at vegen også er tillatt å kjøre med modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog. Tillatt aksellast og totalvekt i kolonnen «Bk/totalvekt» gjelder også for modulvogntog og 24-metersvogntog.

Modulvogntog type 1 og 2 skal oppfylle samme sporingskrav som tømmervogntogene. Modulvogntog type 1 og 2 som ikke oppfyller dette kravet, og modulvogntog type 3, kan kun kjøre på vegene som står i vegliste for modulvogntog.

Regelverket for modulvogntog og 24-metersvogntog finnes i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5. Det er gjort endringer i § 5-5 nr. 2 (modulvogntog) og nr. 7 (24-metersvogntog).

Grunnet stor pågang før jul vil det ta noe tid før oppdaterte forskriftsbestemmelser og nye veglister blir tilgjengelige på Lovdata. Oppdaterte veglister for tømmertransport finnes her. Strekningene kan også vises i VegKart under "Bruksklasse, tømmertransport".

Søknader om nye strekninger

Vegdirektoratet har hatt på høring et forslag om å tillate 24 meter lange vogntog (lastebil med slepvogn på inntil 60 tonn) på modulvegnettet. Samferdselsminister, Jon Georg Dale, har etter dette, bedt Vegdirektoratet «å setje i gong eit arbeid for å gje desse vogntoga, og modulvogntog 1 og 2, tilgang til tømmervegnettet. Endringa vil bli gjennomført primært ved å skjerpe sporingskrava til modulvogntog 1 og 2, slik at dei får same sporingskrav som tømmervogntog. På den måten blir naudsynte krav til framkomme tatt vare på.»

Vi antar at dersom dette blir tillatt, vil de fleste komme til å benytte 24 m vogntog framfor modulvogntog. Det er fordi disse vogntogene er lettere i vekt og de er enklere teknisk. De har som regel bedre sporing enn modulvogntog og derfor bedre framkommelighet.

Arbeidet med å sjekke om vegstrekninger tilfredsstiller kriteriene som skal legges til grunn ved vurdering av om en veg er egnet for modulvogntog eller ikke, er ressurskrevende. Statens vegvesen står nå midt i en stor omstilling hvor mange slutter enten for å begynne i en fylkeskommune eller hos en annen, ny arbeidsgiver. Veglistene for høsten 2019 er kommet ut og oppdraget fra Samferdselsministeren er antatt å komme ut på høring ved årsskiftet 2019/20.

For å begrense ressursbruken, vil vi derfor avvente videre vurdering innsendte saker på grunn av forventede endringer. Dersom den bebudede høringen sier at modulvogntog type 1 og 2 samt 24 m vogntog (lastebil og slepvogn) bør tillates på tømmervegnettet, er det i dagens situasjon, ingen grunn til å fortsette dette ressurskrevende arbeidet.

Type 3/linkmodulvogntog må eventuelt søkes på nytt

Type 3 modulvogntog, også kalt linkmodulvogntog, vil uansett ikke kunne kjøre på tømmervegnettet på grunn av sporingskravet. Det vil også i en overgangsfase kunne gjelde de av modulvogntog type 1 og 2 som ikke klarer det nye sporingskravet, men vi antar imidlertid at dette gjelder svært få.

Dersom modulvogntog type 1 og 2 samt 24 m vogntog (lastebil og slepvogn) blir tillatt på tømmervegnettet, vil det fremdeles være behov for å vurdere framkommeligheten mv. for type 3/linkmodulvogntoget. Dersom deres saker gjelder linkmodulvogntog, må sakene sendes inn på nytt slik at vi får skilt ut disse sakene.

Henvendelser om nye linkmodulvogntogstrekninger sendes til

Hva regnes som modulvogntog?

Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav b og § 5-5 og kjøretøyforskriften.

Du finner mer informasjon under Vegliste riksveger.

Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene.

Illustrasjon motorvogn N2 og N3
Type 1: Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4. Foto: Statens vegvesen
 
Illustrasjon av motorvogn N2 og N3 med semitrailer 03 og 04
Type 2: Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoblet en påhengsvogn O3 og O4. Foto: Statens vegvesen
Type 3: Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoblet en semitrailer O3 og O4 (linkmodulvogntog)
Type 3: Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoblet en semitrailer O3 og O4 (linkmodulvogntog) Foto: Statens vegvesen