Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger.

Vi gjør oppmerksom på at omkjøringsveger i mange tilfeller ikke er tillatt for modulvogntog. Det er alltid veglistene som gjelder. Veger som ikke er tillatt for modulvogntog etter veglistene, kan ikke benyttes som omkjøringsveg for modulvogntog. Det kan være flere årsaker til at omkjøringsvegen ikke er tillatt for modulvogntog. Årsaker til dette kan være for dårlig framkommelighet eller at vegen ikke er vurdert for modulvogntog. Vi beklager ulemper dette medfører.

Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene.

Modulvogntog og 24-metersvogntog på tømmervegnettet

Fra 21. desember 2020 er det tillatt å benytte modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på et utvalg av veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog. Hvilke veger dette gjelder, fremgår av den nye kolonnen "Tillatt for modulvogntog" i veglistene for tømmertransport, hvor «JA» betyr at vegen også er tillatt å kjøre med modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog. Tillatt aksellast og totalvekt i kolonnen «Bk/totalvekt» gjelder også for modulvogntog og 24-metersvogntog.

Modulvogntog type 1 og 2 skal oppfylle samme sporingskrav som tømmervogntogene. Modulvogntog type 1 og 2 som ikke oppfyller dette kravet, og modulvogntog type 3, kan kun kjøre på vegene som står i vegliste for modulvogntog.

Regelverket for modulvogntog og 24-metersvogntog finnes i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5. Det er gjort endringer i § 5-5 nr. 2 (modulvogntog) og nr. 7 (24-metersvogntog).

Søknader om nye strekninger

Forespørsel om åpning av nye strekninger for modulvogntog, både til vegliste for modulvogntog og tømmertransport må rettes til vegmyndigheten (Statens vegvesen for riksveg, fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunal veg). Vegmyndigheten vurderer om vegen er egnet for åpning for modulvogntog, og melder inn strekninger for åpning i neste utgave av veglistene.

Hva regnes som modulvogntog?

Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav b og § 5-5 og kjøretøyforskriften.

Illustrasjon motorvogn N2 og N3
Type 1: Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4. Foto: Statens vegvesen
 
Illustrasjon av motorvogn N2 og N3 med semitrailer 03 og 04
Type 2: Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoblet en påhengsvogn O3 og O4. Foto: Statens vegvesen
Type 3: Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoblet en semitrailer O3 og O4 (linkmodulvogntog)
Type 3: Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoblet en semitrailer O3 og O4 (linkmodulvogntog) Foto: Statens vegvesen

En rekke veger over hele landet fikk nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen 2020. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer.

Regelverk

Fylkesvise veglister som PDF

Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke. Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.