Vi har to veglister for spesialtransport; for vanlig spesialtransport og for ekstra tunge med aksellast 12 tonn og opptil 100 tonn totalvekt.

Vegliste 12/100 spesialtransport inneholder de vegene hvor det kan utstedes dispensasjon for to ganger totalvekttabellen for inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt. På dette vegnettet kan det også fra 1. mai 2016 utstedes tidsbegrenset dispensasjon, eventuelt med vegfølge, for mobilkraner med opptil 6 aksler på inntil 12 tonn og 72 tonn totalvekt.

Alle transportører må søke om dispensasjon for spesialtransport. Det finnes noen unntak, og det gjelder blant annet forflytning av landbruksmaskiner og transport av ett udelelig kolli (se forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6 og 5-7).

Vegene er inndelt i tre grupper når det gjelder spesialtransport

  • Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer.
  • Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt.
  • Veggruppe IKKE: Veger som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle. Man må se i veglisten for å finne lovlige vekter og dimensjoner for disse vegene. Dette er gjort for å unngå misforståelser.

For transporter på veger i veggruppe IKKE må det alltid søkes om dispensasjon for hver enkelt transport. For transport på veggruppe A og B kan Statens vegvesen gi dispensasjoner for transport i en gitt tidsperiode.

En rekke veger over hele landet fikk nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen 2020. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer.

Regelverk

Fylkesvise veglister som PDF

Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke. Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.