Opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter.

En rekke veger over hele landet fikk nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen 2020. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer

Regelverk

Fylkesvise veglister som PDF

Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke. Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Trøndelag

Vestfold

Vestland

Østfold