Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke.

Veglistene inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter.

Veglistene utgis i seks hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog, spesialtransport 12/100 for spesialtransport og 12/65 for mobilkran m.m.

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner på riks-, fylkes- og kommunale veger er gitt nedenfor.

En rekke veger over hele landet fikk nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen. Se detaljert oversikt med gamle og nye vegnummer

Last ned