God konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger.

Transport av tømmer fra velteplass i skogen til industritomt utgjør for massevirke 30–50 prosent og for sagtømmer 12–15 prosent av råvarekostnadene til industrien. Relative endringer i transportkostnadene slår kraftig ut på de totale kostnadene i verdikjeden og næringens konkurranseevne. 

I Norge er største tillatte vogntoglengde 19,5 meter og største tillatte totalvekt 50 tonn. Allerede på 1980-tallet ble det vedtatt en særregel for tømmertransport med tillatt lengde inntil 22 meter. I 2013 ble største tillatte vogntoglengde økt til 24 meter og maksimal totalvekt økt til 60 tonn på samme veinett. Innen alle transportformer skjer det en utvikling mot bruk av større og tyngre kjøretøyer og fartøyer. Historisk sett har denne utviklingen vært drevet fram av økonomiske hensyn. De siste årene har behovet for å redusere klimagasser forsterket utviklingen.

En viktig del av prøveordningen vil være å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt under ulike forhold og gjennom flere år.  

Organisering

Prøveordningen gjennomføres av Statens vegvesen i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Norges Skogeierforbund og berørte vegeiere.

Innlandet fylkeskommune og Norges Skogeierforbund deltar aktivt inn i prosjektet, både i styringsgruppe og prosjektgruppe. Statens vegvesen har et helhetlig ansvar for aktivitetene i tilknytning til prøveordningen og skal spesielt ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet og vegslitasje knyttet til prøveordningen.

Sist oppdatert:

Prøveordning for tømmervogntog inntil 74 tonn