Veitrafikk, veibygging og drift og vedlikehold påvirker klima og miljø. Her finner du et utvalg tall og fakta.

Klimagassutslipp

Det er store klimagassutslipp knyttet til veitransporten. Statens vegvesen vil redusere klimagassutslipp fra veitrafikken, fra anlegg og drift, og fra egen virksomhet med 55 prosent innen 2030.

Lokal luftkvalitet

Veitrafikk er en av de største kildene til redusert luftkvalitet i tettbygde strøk.

Aktuelle tiltak for å bedre luftkvaliteten:

  • økt bruk av piggfrie vinterdekk
  • støvdemping og renhold
  • lavere fart
  • trafikkreduksjon

Støy fra veitrafikk

Veitrafikk er den største støykilden utendørs. Tiltak for å redusere støy fra veitrafikk er blant annet støyskjerming langs vei og lokale tiltak på og ved boliger.

Arealbruk

Hvordan vi bruker arealene er avgjørende for å nå bærekraftmålene.

Naturmangfold

Vei påvirker naturmangfoldet ved å beslaglegge natur, fragmentere leveområder og være en barriere for vilt. Mange fremmede organismer spres med veitrafikken.

Jord og vann

Forurensing til jord og vann skjer både i anleggs-, drifts- og vedlikeholdsfasen og fra veitrafikken. Forurensningen påvirker omgivelsene. Veiene blir saltet vinterstid for økt fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Mikroplast 

Vei og trafikk er estimert som den største kilden til mikroplastpartikler fra land. Slitasje av dekk, asfalt og veioppmerking er de viktigste kildene. Mikroplast er tungt nedbrytbart og nesten umulig å fjerne når den først havner i naturen.

Lysforurensning

Veibelysning gir trygghet og sikkerhet, men skaper også lysforurensning for natur og naboer.