Statens vegvesens virksomhet påvirker naturmangfoldet både gjennom bygging av veianlegg og i forbindelse med drift og vedlikehold av veinettet.

To personer i natur, fjell, inngrep i natur
Veibygging påvirker naturmangfoldet. Ved å bygge på lag med naturen, blir skadene minst mulig. Bildet fra Lofoten. Foto: Astrid Skrindo

Veibygging fører ofte til inngrep i naturmiljøer, slik at leveområder for planter og dyr går tapt eller forringes. Veier kan også være en barriere for mange dyrearter, noe som begrenser dyrenes naturlige forflytninger og utgjør en risiko for å bli drept i trafikken.

Statens vegvesen legger vekt på å finne løsninger for å redusere  tap av naturmangfold gjennom planprosesser med bred medvirking.

Klimaendringer, spredning av miljøgifter og tap av naturmangfold er vår tids største miljøproblemer. Regjeringen har satt ambisiøse mål for å redusere nedbygging av natur i Norge, og Nasjonal transportplan skal bidra til å nå klima- og miljømål.

For Statens vegvesen innebærer dette:

  • å redusere det samlede arealbeslaget i samferdselsprosjekter og ta hensyn til de mest karbonrike arealene.
  • å oppnå eller opprettholde god tilstand i økosystemene, spesielt den sammenhengende blågrønne infrastrukturen
  • å ta hensyn til naturmangfold og vannmiljø ved planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veinettet
  • å ikke planlegge samferdselsprosjekter gjennom verneområder og andre områder med nasjonale naturverdier.
  • så langt som mulig unngå kryssing av og inngrep i vernede vassdrag
  • å sikre at skade så langt som mulig unngås før avbøtende tiltak, restaureringstiltak eller økologisk kompensasjon vurderes, jamfør håndbok V712

Sjeldne arter

Betydningen for mangfoldet er størst ved inngrep i naturtyper som er sjeldne eller inneholder sjeldne arter. I tillegg til at leveområder splittes opp, påvirkes de også indirekte ved endret vannhusholding, lokalklima, støy, forurensning og av folks ferdsel i tidligere lite tilgjengelige områder.