Statens vegvesens virksomhet påvirker naturmangfoldet både gjennom bygging av veianlegg og i forbindelse med drift og vedlikehold av veinettet.

Statens vegvesen legger vekt på å finne gode løsninger som bidrar til å redusere påvirkningen av naturmangfoldet, gjennom planprosesser med bred medvirking. Etablering av veger fører likevel ofte til inngrep i naturmiljøer, slik at leveområder for planter og dyr går tapt eller forringes. 

Etablerte veger kan også representere en permanent barriere for mange dyrearter, noe som begrenser dyrenes naturlige forflytninger og utgjør en risiko for å bli drept i trafikken.

Sjeldne arter

Betydningen for mangfoldet er størst ved inngrep i naturtyper som er sjeldne eller inneholder sjeldne arter. I tillegg til at leveområder splittes opp, påvirkes de også indirekte ved endret vannhusholding, lokalklima, støy, forurensning og av folks ferdsel i tidligere lite tilgjengelige områder.

Vegbygging i storslått natur, som her i Lofoten, påvirker naturmangfoldet. Men ved å bygge på lag med naturen, blir skadene minst mulig. Foto: Astrid Skrindo