På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen gjennomført utredninger i åtte byområder.

Byområder som er gjennomført: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

Arbeidet har skjedd i samarbeid med Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner. Også Fylkesmannen har fulgt arbeidet. I byutredningene er det belyst hvilke virkemidler som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet.

Byutredningen skal være et av grunnlagene for reforhandlinger/forhandlinger om byvekstavtaler.

I utredningene er det synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler og tiltak som skal gjennomføres bestemmes i de framtidige avtaleforhandlingene.

Last ned oppsummeringsrapport

Byutredninger trinn 1

Byutredninger trinn 2

Byvekstavtaler