Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser at vi går mer enn før i de store byene, og flere reiste kollektivt i 2022 enn i 2021.

– Vi ser en markant økning i andelen gående i de store byene, og andelen kollektivreisende økte fra 2021 til 2022. sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen. Selv om vi reiste mer kollektivt i ’22 enn i ’21, ligger vi under nivået for kollektivreiser før pandemien. I 2019 var andelen kollektivreiser på 11 prosent. I 2021 var den på 7 prosent, og i 2022 har denne økt igjen til 9 prosent. 53 prosent mener at tilgangen til kollektivtransporten er god.

Større andel på sykkel, lavere andel kjører bil

Andelen som reiste som bilfører i 2022 var 50 prosent, som er lavere enn både 2020 og 2021. Endringen er trolig en kombinasjon av at anbefalingen fra pandemien om å reise med bil ikke lenger gjelder og en litt annen sammensetning av veitrafikken nå enn før pandemien.

Fem prosent av reisene i 2022 foregikk med sykkel. Dette er en økning fra fire prosent i 2021. – Men vi ligger fortsatt et stykke under målene for sykkelandel, som er 8 prosent nasjonalt og 20 prosent for byene.

Færre daglige reiser

Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser en liten nedgang i antall daglige reiser nasjonalt, mens antall daglige reiser i de største byene økte noe fra 2021 til 2022.

Om Nasjonal reisevaneundersøkelse 2022

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2022 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Transportvirksomhetene skal, i tillegg til den vedlagte nøkkeltallsrapporten, utarbeide en oversikt over reisevanene i de største byområdene.

Reisevaner 2022