Reisevaneundersøkelsen 2022 for de sju største byregionene viser at de fleste tok bilen til jobb, også i byområdene.

Nøkkelrapporten «Reisevaner i de sju største byregionene med tilleggsutvalg 2022» er en forenklet rapport for de største byregionene med tilleggsutvalg; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen.

I rapporten finner du også grafiske resultater for de fire byvekstavtaleområdene. De geografiske områdene for byregionene er større enn byvekstavtaleområdene, så tallene blir litt ulike.

Reiser med kollektivtransport på vei opp

– I alle byområdene med byvekstavtaler (BVA) ser vi at reiser med kollektivtransport gikk betydelig ned i pandemiårene 2020 og 2021. I 2022 var andelen økende igjen, men fortsatt ikke helt tilbake på 2019-nivå, uttaler sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

Bruken av hjemmekontor økte også mye i 2020 og 2021, og det var fortsatt mange som brukte hjemmekontor de dagene de ikke var på arbeidsplassen i 2022.

Noen nøkkeltall fra byregionene

  • Den høyeste andelen reiser som bilfører til jobb finner vi i Nedre Glomma. Der  kjørte 66 prosent bil til jobb, mot 58 prosent på landsbasis.
  • De som syklet mest til jobb bor i Trondheimsregionen, med 14 prosent av arbeidsreisene.
  • På landsbasis oppgir 53 prosent at de hadde svært god eller god tilgang til kollektivtilbudet der de bor. Tromsø hadde den høyeste andelen med 82 prosent.
  • Den høyeste andelen av personer som eide eller disponerte bil, finner vi i Buskerudbyen, Nord-Jæren og Nedre Glomma med henholdsvis 89, 88 og 88 prosent. Det var minst bilhold i Oslo/Akershus, der 76 prosent oppga at de eide eller disponerte bil.

  • Andelen som reiste kollektivt til skole var størst i Bergensregionen med 51 prosent og lavest i Nedre Glomma (31 prosent) og på Nord-Jæren (32 prosent). På landsbasis reiste 39 prosent kollektivt og 30 prosent gikk til fots. 13 prosent syklet. 
  • Oslofolk går mest. De som bor i Oslo/Akershus, oppga i størst grad at de gikk til fots (29 prosent) på alle reiser samlet. Andelen har ligget stabilt høyt i 2020 og 2021 med 31 og 29 prosent. I Oslo kommune var andelen gående 38 prosent.

Last ned hele rapporten

I denne rapporten presenteres tall for sju regioner som alle var dekket av tilleggsutvalg. Grenland og Kristiansand hadde ikke tilleggsutvalg i 2022, derfor inngår ikke disse i 2022-tallene, da intervjugrunnlaget var for lavt.

80 kommuner er dekket av tilleggsutvalg i RVU 2022. Dette utgjør 22 prosent av landets kommuner (etter kommuneinndelingen i 2020) og 58 prosent av befolkningen over 13 år (pr 2022).

Det er Opinion AS som gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, blant annet i stortingsmeldinger, Nasjonal transportplan og i lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Reisevaner 2022