Rapporten «Reisevaner i de sju største byregionene 2023» viser blant annet antall daglige reiser, hvordan folk reiste og formålet med reisen.

Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov.

Mål om nullvekst i byområdene

Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Utvalgte hovedtall i rapporten

  • I 2023 økte antall daglige reiser fra 2,4 i 2022 til 2,6 i 2023.
  • På landsbasis er halvparten av reisene gjennomført som bilfører. Til sammen bruker vi bil enten som fører eller passasjer på 61 prosent av reisene.
  • I Oslo/Akershus er andelen reiser til fots på 30 prosent, som er høyest av alle byområdene. Andelen gående har vært ganske stabil over tid.
  • I Oslo/Akershus er også andelen kollektivreiser (uten fly og drosje) høyest med 20 prosent.
  • Nedre Glomma har den høyeste bilandelen med 72 prosent. På landsbasis er denne på 50 prosent.
  • 57 prosent på landsbasis har svart at de har god eller svært god tilgang til kollektivtilbud der de bor. Tromsø trekker landssnittet opp, med 88 prosent god eller svært god tilgang. Dette er høyest i landet.
  • På arbeidsreiser bruker vi i størst grad bil til jobb, med en andel på 57 prosent. Den største andelen finner vi i Nedre Glomma med 72 prosent bilførere.
  • Kollektivtransport er det som brukes mest i forbindelse med reiser til og fra skole for barn og unge som er 13 år eller eldre, etterfulgt av å gå.

Reisevaner 2023