Den reviderte vegnormalen N200 åpner for å gjenbruke masser med god kvalitet – for eksempel slagg fra industriell produksjon i vegbyggingen.

Vegdirektoratet fastsatte den 5. juli 2024 revidert vegnormal N200. Denne stiller krav til materialene som brukes ved bygging av alle nye offentlige veger og til prosjektering og dokumentasjon av vegen og sidearealene. Vegnormalen skal ivareta kvaliteten og sikkerheten under bygging og for ferdig bygd veg.

Av andre endringer er det er lempet på kravene til forsterkningslag, slik at det oftere kan brukes lokale steinressurser.

Samlet gir endringene mulighet for lavere kostnader og lavere klimagassutslipp. Masser går fra å være avfall til å bli en ressurs til nytte for samfunnet. Dette er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis, sier avdelingsdirektør Arne Meland i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Geoteknisk stabilitet

Et sentralt tema i revisjonen har vært å tydeliggjøre byggherrens ansvar for oppfølging av geotekniske og geologiske forhold. Det er nye krav til drenering av nye og midlertidige fyllinger for å sikre geoteknisk stabilitet. Endringene er gjort som følge av anbefalinger etter Hennsetskredet i september 2022.

Skal følges

Vegnormalene er kravdokumenter. I påvente av oppdaterte veiledninger, blant annet for vegetasjonsbruk i veganlegg, er det fortsatt en del veiledningstekst i N200. Veilednings- og prosateksten ivaretar kunnskap og erfaring som er viktig for bærekraft og kvalitet, og henviser til annet relevant regelverk.

Det er imidlertid viktig å vite at N200 ikke er en «komplett bruksanvisning» for planlegging, prosjektering og bygging av veg. I sluttføringen av revidert vegnormal er det lagt vekt på at vegnormalen ikke skal gjenta krav som er gitt i annet regelverk.

500 høringsinnspill

Vegdirektoratet fikk i alt knapt 500 innspill til høringen av vegnormalforslaget. En tredjedel av høringsinnspillene har gitt konkrete endringer i fastsatt vegnormal. Ca. 80 innspill er relevante for normalen og tas med som innspill til senere revisjoner. De resterende innspillene er vurdert å ikke være relevante for normalrevisjonen, eller er etter faglig vurdering ikke tatt til følge.

Med det nye, digitale vegnormalsystemet kan vi revidere vegnormalene hyppigere enn tidligere. Høringen har vært svært nyttig, også for den videre utviklingen av vegnormal N200.

For å få utvikling i mer bærekraftig retning er det viktig å melde inn forslag til forbedringer. Innspill kan gis direkte i den digitale vegnormalen, eller gjennom
e-post . Dersom det av gode grunner planlegges med fravik fra gjeldende vegnormaler, skal fraviket behandles formelt. Innvilgede fravik gir også gode innspill til videre utvikling av vegnormalene.

Har revidert regler for mer bærekraftig vegbygging Illustrasjon: Jon Opseth