Håndbok V520 Tunnelveiledning

— V520 Tunnelveiledning er revidert iht. ny vegnormal N500 Vegtunneler (2020). Håndboka erstatter V520 fra 2016, som ble utgitt første gang som en foreløpig utgave.

Oppdatert vegnormal N500 Vegtunneler

— Det er gjennomført en oppdatering av vegnormal N500 Vegtunneler. N500 gjelder fra januar 2020, og den erstatter foregående utgave fra 2016.

Myndighetsforhold i vegbygging

— Offentlige veganlegg planlegges etter plan og bygningsloven, og anlegges etter veglova. Det er fastsatt utfyllende bestemmelser i forskrift og vegnormaler, som er hjemlet i veglova.

Vil du høre litt om normalene våre?

— Normaler er et litt pussig ord. For de av oss som husker Leif Juster, så kan vi og huske at folk lo seg skakke av hans humor knyttet til værmelderne som ofte snakket om «mot normalt».