Revisjonen av veinormal N100 er oppdatert på nettet.

Revisjonen gjelder hovedveier med midtrekkverk, og endringene skal sikrer bedre utnyttelse av ressursene og mindre inngrep i natur og andre verdifulle arealer:

  • Der trafikksammensetningen, omgivelsene og veinettet rundt legger til rette for det, kan to- og trefelts vei med midtrekkverk bygges for trafikkmengder opp mot 15 000 biler i døgnet.
  • Det er innført strengere krav til bredde og forbikjøringsfelt med økende trafikk, for å ivareta framkommeligheten.
  • Det åpnes fortsatt for firefelts motorvei for trafikkmengder over 8 000 biler i døgnet.
  • Firefelts motorvei kan planlegges og bygges for lavere fartsgrense enn 110 km/t.
  • Skulderbredden på motorveien kan reduseres dersom en setter inn tiltak som sikrer at veien er minst like sikker som ved full skulderbredde.

 

Illustrasjonsfoto fra E6 Frya - Sjoa i Gudbrandsdalen. Foto: Knut Opeide