Oversikt over håndbøker som fikk nye nummer 1. juni 2014.

Gml. nr.Nytt nr.TittelUtgittNivå
004V430Ferjeleier - 1 : ferjeleiers landområder : planlegging,  prosjektering1999Veiledning
010V130Vegen i landskapet1979Veiledning
014R210Laboratorieundersøkelser. 2005Retningslinjer
015R211Feltundersøkelser1997Retningslinjer
016V220Geoteknikk i vegbygging2010Veiledning
017N100Veg- og gateutforming2013Normal
018N200Vegbygging 2014Normal
021N500Vegtunneler2010Normal
025R761Prosesskode 1 : standard beskrivelsestekster for vegkontrakter : hovedprosess 1-72012Retningslinjer
026R762Prosesskode 2 : standard beskrivelsestekster for bruer og kaier : hovedprosess 8 2012Retningslinjer
026ER762EGeneral specifications 2
Standard specification texts for bridges and quays
2009Retningslinjer
046V320Planlegging og oppsetting av trafikkskilt2009Veiledning
048N303Trafikksignalanlegg : tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal)2012Normal
049N302Vegoppmerking : tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (oppmerkingsnormal)2001Normal
050N300Trafikkskilt (skiltnormal)       2012Normal
051N301Arbeid på og ved veg2012Normal
051EN301EManual 051 Work on and along roads2012Normal
053V321Variable trafikkskilt2013Veileder
054V710Oversiktsplanlegging2000Veileder
062R310Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav2011Retningslinjer
Endring i krav til stoppspaker - del 4.2012
062ER310ERoad traffic safety equipment : technical requirements2011Retningslinjer
064V716Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy2000Veiledning
066R763Konkurransegrunnlag  2010Retningslinjer
Maler for drifts- og byggeprosjekterFortløpende
072V128Fartsdempende tiltak2006Veiledning
075V715Rammeplan for avkjørsler1980Veiledning
086V740Eigedomsinngrep2005Veiledning
102V718Bompengeprosjekter2001Veiledning
107V820Nasjonale rutedata - rammer og informasjonselementer2013Veiledning
111R610Standard for drift og vedlikehold av riksveger2012Retningslinjer
115V723Analyse av ulykkessteder2007Veiledning
122R410Kabler til hengebruer : tekniske spesifikasjoner2008Retningslinjer
129V440Bruregistrering2009Veiledning
136V441Inspeksjonshåndbok for bruer2000Veiledning
138V770Modellgrunnlag : krav til grunnlagsdata og modeller2012Veiledning
139R700Tegningsgrunnlag2007Retningslinjer
140V712Konsekvensanalyser2006 Veiledning
142V322Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og vedlikehold2007Veiledning
146V713Trafikkberegninger1989Veiledning
147R411Bruforvaltning1997Retningslinjer
151R760Styring av vegprosjekter2012Retningslinjer
154V223Geoteknisk opptegning1992Veiledning
156V741Skjønnsforberedelse : grunnerverv til vegformål2000Veiledning
157V620FerjestatistikkFortløpendeVeiledning
161V719Vegoverbygg1992Veiledning
163R510Vann og frostsikring i tunneler2006Retningslinjer
164V420Utforming av bruer1992Veiledning
169V271Vegetasjon ved trafikkårer1994Veiledning
170R902Designhåndbok : Statens vegvesens visuelle identitet2013Retningslinjer
177V131Veg og natur1994Veiledning
179V263Betongdekker1994Veiledning
182V270Tørrmuring med maskin1995Veiledning
185N400Bruprosjektering 2009Normal
Notat: Bestemmelser for overgang til Eurokoder2010
V499Bruprosjektering - Eurokodeutgave2011Veiledning
189R611Trafikkberedskap2015Retningslinjer
190V323Reklame og trafikkfare2011Veiledning
192V131ERoads and nature1996Veiledning
193V261Skadekatalog for bituminøse vegdekker1996Veiledning
197V132Veg og kulturmiljø1997Veiledning
198EV250ECold Bitumen Stabilized Base1999Veiledning
198V250Kalde bitumenstabiliserte bærelag 1997Veiledning
199R702Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg1997Retningslinjer
205V133Veg og reiseliv1998Veiledning
206V821Elektronisk billettering2011-2012Veiledning
208V132ERoads and the cultural environment1999Veiledning
209V722Kommunale trafikksikkerhetsplaner1998Veiledning
210R612Vegmeldingstjenesten2006Retningslinjer
211R765Avfallshåndtering2012Retningslinjer
213R512HMS ved arbeid i vegtunneler2012Retningslinjer
215V224Fjellbolting2000Veiledning
217R764Anslagsmetoden: utarbeidelse av kostnadsoverslag2011Retningslinjer
218R730Etiske retningslinjer for grunnerverv1999Retningslinjer
222V720Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner2005Veiledning
228V840Kjøre- og hviletider : regelverk, fortolkninger, praksis m.m.2001Veiledning
229V711Kreativitet i veg- og transportplanleggingen2001Veiledning
230V421Steinhvelvbruer2002Veiledning
231N101Rekkverk og vegens sideområder2011Normal
232V123Tilrettelegging for kollektivtransport på veg2009Veiledning
233V122Sykkelhåndboka : utforming av sykkelanlegg2003Veiledning
238R412Bruklassifisering2003Retningslinjer
242V134Veger og dyreliv2005Veiledning
245V621MC-sikkerhet : utforming og drift av veg- og trafikksystemer2007Veiledning
248V135Fasadeisolering mot støy2005Veiledning
250V126Byen og varetransporten2005Veiledning
251V850Førerkortklasse A1, A2  og A : læreplan2013Veiledning
252V851Førerkortklasse B, B kode 96 og BE : læreplan2013Veiledning
253V852Førerkortklasse M 146 : læreplan2004Veiledning
254V853Førerkortklasse T : læreplan2004Veiledning
255V854Førerkortklasse C1 og C1E2005Veiledning
256V855Førerkortklasse D1 og D1E2005Veiledning
257V856Førerkortklasse C og CE2005Veiledning
257EV856EDriving licence categories C and CE:curriculum2005Veiledning
258V857Førerkortklasse D og DE2005Veiledning
258EV857EDriving licence categories D and DE:curriculum2005Veiledning
260V858Ny føreropplæring2004Veiledning
260EV858EDriver training in Norway2004Veiledning
262R701Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker2008Retningslinjer
263V121Geometrisk utforming av veg- og gatekryss2013Veiledning
264V124Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning2013Veiledning
265V120Premisser for geometrisk utforming av veger2013Veiledning
266R613Klimastasjoner2005Retningslinjer
267V160Vegrekkverk2006Veiledning
268V161Brurekkverk2009Veiledning
269R511Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Del 12007Retningslinjer
270V127Gangfeltkriterier 2007Veiledning
271V721Risikovurderinger i vegtrafikken2007Veiledning
272R731Boliginnløsing 2008Retningslinjer
273V830Nasjonalt vegreferansesystem2010Veiledning
274V221Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger.2012Veiledning
277V859Yrkessjåførutdanning : læreplan
Curriculum : certificate for professional competence
2008 Veiledning
278V129Universell utforming av veger og gater2011Veiledning
279V136Døgnhvileplasser for tungtransporten2010Veiledning
280V222Geoteknisk felthåndbok - råd og metodebeskrivelser2010Veiledning
281V714Veileder i trafikkdata2011Veiledning
285V137Veger og drivsnø2012Veiledning
287V742Grunnerverv til vegformål - forhandlinger2010Veiledning
288V622Ajourhold og utsetting av referansestolper2010Veiledning
290V717Brukerveileder Nord2000 Road2011Veiledning
291V743Grunnerverv til vegformål : utmåling av erstatning for dyrka mark2012Veiledning
293V460Beredskapsbruer : monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal2013Veiledning
294V461Beredskapsbruer : elementoversikt, Type Mabey Universal2013Veiledning