Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 som følge av digitalisering av veglistene.

Statens vegvesen har utviklet ny løsning for å forenkle og effektivisere samhandlingen med vegmyndighetene for å utarbeide veglister (Vegportalen). Som følge av dette vil det etter hvert bli mulig å oppdatere veglistene oftere enn to ganger i året.

Hovedtemaet i høringen er overgang fra dagens ordning med veglister som oppdateres to ganger i året, til hyppigere oppdateringer, i utgangspunktet hver måned. Det foreslås også å gjeninnføre kolonne for teleløsningsrestriksjoner i veglister for fylkes- og kommunale veger. I tillegg foreslås det en definisjon av begrepet «vegliste» og de forskjellige typene veglister, og gjøres språklige endringer i bestemmelsene som i dag henviser til «veglister fastsatt med hjemmel i § 5-3 nr. 2 bokstav a/b» slik at disse heretter henviser til den aktuelle typen vegliste.

Last ned høringsdokumentene