Vegdirektoratet sender forslag til ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig vei på høring.

Høringsfristen er utsatt fra 20. oktober til 1. desember 2023.

Høringen gjelder forslag til ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig vei. Forskriften skal blant annet regulere det nasjonale ansvaret for og de ulike vegmyndighetenes leveranser av vegdata og vegtrafikkinformasjon til Nasjonal vegdatabank og vegtrafikksentralen.

Forslaget viderefører innholdet i gjeldende vegdataforskrift. I tillegg foreslås det at virkeområdet utvides til å gjelde både riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Dette betyr at, i tillegg til Statens vegvesen (som henholdsvis nasjonalt fagorgan og vegmyndighet) og alle fylkeskommunene, så blir også alle kommunene og Nye Veier AS pliktsubjekter etter den foreslåtte forskriften.

Nytt er også at det foreslås konkrete bestemmelser om de ulike pliktsubjektenes ansvar og oppgaver. Aktørene pålegges en plikt til å samarbeide om å få de nasjonale tjenestene til å fungere, blant annet om utarbeiding av veiledninger og tekniske beskrivelser for hvordan innsamling og formidling av vegdata og trafikkinformasjon skal gjøres. GDPR-forordningen og behovet for stadig høyere digital sikkerhet har også gitt viktige føringer for forslaget til ny forskrift.

For øvrige endringer viser vi til høringsnotatet.

Last ned høringsdokumentene