Statens vegvesen foreslår å endre yrkestransportlova for å gi hjemmel til å behandle personopplysninger ved billettering på ferje.

Høringen inneholder forslag om å gi offentlige myndigheter, selskap eller andre juridiske personer som er gitt løyve for persontransport i rute, hjemmel til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for utføre oppgaver gitt i, eller med hjemmel i yrkestransportlova eller for å oppfylle internasjonale forpliktelser under lovens virkeområde. Videre bes det om hjemmel for å behandle personopplysninger i forbindelse med billettering på ferje.

Statens vegvesen har nylig gjennomført en høring på oppdrag fra Samferdselsdepartementet angående endringer i yrkestransportloven i forbindelse med gjennomføring av enkelte rettsakter i EUs mobilitetspakke del 1. I denne forbindelse er det særlig foreslåtte § 39 a i yrkestransportloven om behandling av personopplysninger som påvirker og har nær sammenheng med gjeldende høringsforslag. Statens vegvesen ønsker i dette høringsforslaget å foreslå enkelte endringer til forslaget til nevnte bestemmelse, samt foreslå at den blir plassert som ny § 29 b. I det følgende vil derfor bestemmelsen bli omtalt som § 29 b, og ikke § 39 a. 

I tillegg foreslår Statens vegvesen en ny bestemmelse som er ment å dekke behovet for behandling av personopplysninger ved billettering på ferje i normalsituasjoner.

Last ned høringsdokumentene

Høringsinnspill

Her finner du alle høringsinnspill vi mottok innen høringsfristen 7. april 2022.