Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy samt informasjon om innstramming i regelverket for bruk av små elektriske kjøretøy.

De siste tre årene har det forekommet uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og andre trafikanter. Det er gjennom tidligere utredninger og høringer innført en rekke tiltak for å forsøke å ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Med bakgrunn i disse tidligere høringene har Regjeringen besluttet å stramme inn reglene for bruk av elsparkesykler ytterligere. I tillegg har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen gjennomføre høring av følgende forslag:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. 
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.
  • Det foreslås også endringer i skiltforskriften som en naturlig følge av omklassifiseringen, samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn.

Last ned høringsdokumentene