I høringen foreslår Vegdirektoratet innføring av forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften).

Utstederforskriften er blant annet en oppfølging av Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren, samt Prop. 1 S (2014–2015) fra Samferdselsdepartementet.

Utstederforskriften vil erstatte EETS-forskriften.

Høringen omfatter også en endring i finansforetaksforskriften

Høringssvar

Last ned høringssvar som zip-fil nedenfor (oppdatert 18.9.2018)