Konseptvalgutredningen er ferdigstilt av de fire transportvirksomhetene Kystverket, Avinor, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen sende KVU-en ut på høring.

Utredningen omfatter alle transportformer. Den belyser hva som trengs for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene. De lange transportstrekningene har stått sentralt, altså strekninger som binder landsdelen sammen, og knytter den til resten av landet og utlandet.

KVU-en anbefaler som helhetlig løsning for transportsystemet i Nord-Norge en tiltakspakke og konseptuelt valg 1, kombinert med ny innfart til Tromsø (fra konseptuelt valg 3). Konseptet som anbefales gir best samfunnsøkonomi og god måloppnåelse.

Last ned høringsdokumentene