Vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr er en revisjon av N101 Rekkverk og vegens sideområder fra 2014.

Vegnormalen er utarbeidet som bidrag til et sikrere vegtrafikksystem med hensikt å redusere antall ulykker og ulykkenes skadeomfang.

Krav i N101 skal ivareta sikkerhet for trafikantene og sikkerhet for mennesker og konstruksjoner nær veg. I tillegg tas det hensyn til funksjonalitet av vegsikringsutstyr. Ny revidert vegnormal N101 forsøker, så langt det er mulig, å ivareta alle relevante hensyn i et vegprosjekt mot tiltak og ambisjoner beskrevet i NTP.

Vegdirektoratet arrangerte et høringsseminar 12. august. Seminaret ble gjennomført som videokonferanse. 

Last ned svar på høringsinnspill og vedlegg som kan hjelpe deg til å orientere deg i høringssvarene: