Vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr er utarbeidet som bidrag til et sikrere vegtrafikksystem med hensikt å redusere antall ulykker og ulykkenes skadeomfang, og er en revisjon av N101 Rekkverk og vegens sideområder.

Krav i N101 skal ivareta sikkerhet for trafikantene og sikkerhet for mennesker og konstruksjoner nær veg. I tillegg tas det hensyn til funksjonalitet av vegsikringsutstyr. Forslag til ny revidert vegnormal N101 forsøker, så langt det er mulig, å ivareta alle relevante hensyn i et vegprosjekt mot tiltak og ambisjoner beskrevet i NTP.

Den reviderte normalen skal, når den er ferdig ved årsskiftet 2020/2021, erstatte dagens N101-versjon fra 2014. Kommentarer og innspill fylles inn i kommentarskjemaet som sendes i Word-format.

Vegdirektoratet arrangerer et høringsseminar 12. august. Seminaret gjennomføres som videokonferanse. Formålet vil være å presentere innholdet i N101-høringsutgave nærmere, svare på oppklarende spørsmål og å gi mulighet for en diskusjon i forkant av endelig behandling av høringsinnspillene. Mer om seminaret finnes i vedlagt agenda.

Vi inviterer til å sende inn spørsmål og synspunkter til normalen skriftlig i forkant av seminaret til . Påmelding til høringsseminaret kan gjøres via e-post til .

Høringsfristen er utsatt til 31.08.2020 som følge av beslutning om å arrangere høringsseminaret i august. Dette er en endring fra den opprinnelige høringsfristen angitt i følgenotatet med dato 15.08.2020.