Kommuner som har riksvegtunneler som representerer en ekstraordinær risiko, kan søke om bidrag til brannberedskap.

Bidrag til brannberedskap i tunnel kan innvilges av Statens vegvesen for riksvegtunneler hvis det er grunnlag for dette ifølge lov, forskrift og Statens vegvesen sine vegnormaler.

Statens vegvesen er ansvarlig for å bygge, vedlikeholde og drifte riksvegtunneler. Tunnelsikkerhetsforskriften omtaler eier av tunnelen som tunnelforvalter. Statens vegvesen er tunnelforvalter for de riksvegtunneler som etaten er gitt ansvaret for. For søknad til kommunal veg, fylkesveg og Nye veier, ta kontakt med aktuell vegeier/aktør.

Lovverket regulerer hvem som har ansvaret for de ulike tekniske og organisatoriske tiltakene for å sikre et særskilt brannobjekt, som en tunnel.

Søknad om bidrag

Grunnlaget for et eventuelt bidrag skal alltid dokumenteres gjennom brannvesenets/kommunens egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsanalyse. I tillegg må dokumentasjon som er angitt i søknadsskjemaet ligge vedlagt.

Søknad om brannberedskap må sendes i god tid, for ønsket bidrag. Årlige budsjettprosesser styrer tidspunkt for utbetaling av bidrag.

Søknader som er ferdig behandlet inneværende år og er innvilget, vil utbetales kommende budsjettår.

Endelig avklaring på når man kan få utbetalt et bidrag må avklares i hvert enkelt tilfelle.