Hva mener vi med trafikkdata?

Med trafikkdata menes her data om trafikk på det statlige og fylkeskommunale vegnettet inkludert trafikk på ferjer. Eksempler på trafikkdata er; data fra trafikkregistreringer, bearbeidede trafikkdata som for eksempel årsdøgntrafikk (ÅDT), vegtrafikkindeks (trafikkutvikling), gjennomsnittshastighet, ferjestatistikk, sykkeldata med mer.

Trafikkregistreringer
Fylkesvis oversikt over alle kontinuerlige registreringspunkt med årsdøgntrafikk (ÅDT) og månedsdøgntrafikk (MDT). Her finnes også et utvalg av registreringspunkt for sykkeltrafikk.

Strekningsdata
En side med link til VisKart. Kartapplikasjonen viser vegnettet med strekningsbelagt årsdøgntrafikk.

Vegtrafikkindeks
Vegtrafikkindeksen gir trolig et godt bilde av utviklinga i trafikkarbeidet på riks- og fylkesvegnettet. Sidene oppdateres hver måned.

Ferjestatistikk (håndbok 157)
Ferjestatistikken for riks- og fylkesvegnettet kommer ut en gang i året som håndbok 157 og med mer oppdaterte trafikkdata i ferjedatabanken.


Kontakt: trafikkdata@vegvesen.no