Trafikkindekser estimerer endringen i trafikkmengden mellom to perioder, som kan strekke seg over en måned, flere måneder eller ett år.

Indeksene benytter data fra trafikkregistreringspunkter for et valgt område.

Indeksene beregnes med en metodikk som sammenligner trafikkmengden time for time, dato for dato. Det tas hensyn til eventuelle bortfall av data som skyldes at stasjonen har vært ute av drift, feil på utstyr o.l

Vegtrafikkindeks

Om vegtrafikkindeks

Vegtrafikkindeksen er regnet ut fra rundt 1200 utvalgte tellepunkt, der trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året.

Utvalget gir trolig et godt bilde av utviklinga i trafikkarbeidet. Tallene er gitt som endring i prosent i forhold til samme tidsperiode året før. Vær oppmerksom på at ulike forhold kan gi store utslag i tallene per måned fra år til år. Slike hendelser kan være helgedager uten fast dato, for eksempel påske og pinse.

Vegtrafikkindeksen 2024

Trafikkutviklingen i Norge 1995 – 2024

Vegtrafikkindekser 2003 – 2023

Metodikk

Byindeks

Om byindeks

Byindeks beregnes med datagrunnlag fra utvalgte trafikkregistreringspunkter i et byområde.

Byindeks er hovedindikatoren for oppfølging av byvekstavtalene.
Beregningsmetoden er lik den som brukes for Vegtrafikkindeksen.

Byvekstavtaler

Belønningsordning

Metodikk

Riksgrenseindeks

Riksgrenseindeks

Riksgrenseindeks beregnes med datagrunnlag fra trafikkregistreringspunkter som ligger i nærheten av Norges riksgrense.

Beregningsmetoden er lik den som brukes for vegtrafikkindeksen.

Sykkelindeks

Sykkelindeks

Sykkelindekser er en type vegtrafikkindeks for sykkeltrafikk. De estimerer endringen i antall syklende i prosent fra et år til det neste.

Sykkelindeks beregnes for de byområdene som har et tilstrekkelig antall sykkelregistreringspunkter med god datakvalitet. Det gir et representativt utvalg for å kunne beregne trafikkutviklingen.

Elsparkesykler blir ikke registrert som sykler av vårt utstyr, og er altså ikke med i sykkelindeksene.

Andre indekser

Trafikkutvikling under koronapandemien

Her finner du en oversikt over daglig utvikling i grensetrafikken og trafikkutviklingen i de store byen under koronapandemien.

Trafikkdata fra og med juli 2020 sammenligner en uke med tilsvarende uke i 2019. Fra mars 2021 blir en uke sammenlignet med tilsvarende ukedager i normalperioden 2016–2019.

Trafikkdata for de store byene oppdaterer vi ikke lenger, da trafikken er tilbake til det normale.

Trafikktall for hele landet oppdateres automatisk hver dag på trafikkdata.no.

Last ned daglig endring i grensetrafikken

Last ned daglig trafikkutvikling i de store byene