Statens vegvesen samler inn og bearbeider store mengde trafikkdata. På disse sidene presenterer vi en del bearbeidede trafikkdata.

Hva mener vi med trafikkdata?

Med trafikkdata menes her data om trafikk på det statlige og fylkeskommunale vegnettet inkludert trafikk på ferjer. Eksempler på trafikkdata er; data fra trafikkregistreringer, bearbeidede trafikkdata som for eksempel årsdøgntrafikk (ÅDT), vegtrafikkindeks (trafikkutvikling), gjennomsnittshastighet, ferjestatistikk, sykkeldata, med mer.

Trafikkregistreringer

Fylkesvis oversikt over alle kontinuerlige registreringspunkt med årsdøgntrafikk (ÅDT) og månedsdøgntrafikk (MDT). Her finnes også et utvalg av registreringspunkt for sykkeltrafikk.

Strekningsdata

Se strekningsdata i Vegkart. Kartapplikasjonen viser vegnettet med strekningsbelagt årsdøgntrafikk.

Vegtrafikkindeks

Vegtrafikkindeksen gir trolig et godt bilde av utviklinga i trafikkarbeidet på riks- og fylkesvegnettet. Sidene oppdateres hver måned.

Ferjestatistikk (håndbok V620) 

Ferjestatistikken for riks- og fylkesvegnettet kommer ut en gang i året som håndbok V620 og med mer oppdaterte trafikkdata i ferjedatabanken.