Statens vegvesen erverver grunn til vegformål fra ca 3000 grunneiere hvert år. Grunnervervet gjennomføres av regionvegkontorene og i hovedsak med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Erstatningene inngår normalt, og tildeles vanligvis sammen med anleggsbevilgningen.

I vel 95 % av tilfellene inngås det minnelig avtale av erstatningene. Erstatningene skal bygge på ekspropriasjonsrettslige regler. Der det ikke kommer til enighet, må det fattes vedtak om ekspropriasjon. Regionvegkontorene er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i vegloven § 50. Ekspropriasjonsvedtak gjennomføres ved skjønn ved domstolene.

Det er laget egne nettsider med informasjon for de grunneiere som blir berørt når Statens vegvesen skal gjennomføre grunnerverv.

Alt grunnerverv skal utføres på en slik måte at belastningen for de som berøres, blir minst mulig. Det er derfor laget egne etiske retningslinjer for grunnerverv.