Personer som utfører vinterdrift i driftskontraktene for Statens vegvesen må gjennomføre en kompetansetest på trafikkstasjon. Testen kan kun tas på norsk.

Kompetansetesten består av 40 spørsmål og minst 75 prosent av svarene må være riktige for at testen skal bli godkjent. 

En kandidat som ikke består testen, kan ta testen på nytt på trafikkstasjonen. Kandidaten må da melde seg opp på nytt. Det er ingen begrensning på hvor mange tester en kandidat kan gjennomføre.

Hver oppgave har enten 3 eller 4 svaralternativer, og kun ett alternativ er riktig for hvert spørsmål. Kandidaten har 60 minutter til rådighet. Har du behov for utvidet prøvetid, må du kontakte personalet på trafikkstasjonen før prøvetiden har utløpt. Gjenstående tid står hele tiden på skjermen.

Når testen er gjennomført, får kandidaten beskjed om testen er bestått eller ikke bestått, og det vil også være mulig å se hvilke oppgaver som er besvart feil. De feilbesvarte spørsmålene vil kun vises i en begrenset tidsperiode, og det oppgis ikke hvilket svaralternativ som er korrekt. Når testen er gjennomført, vil kandidaten få et ark hvor det står bestått/ikke bestått og antall feil innenfor hvert tema på prøven.

Kandidaten vil få utdelt «D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser» og «D2-ID9300a Bruk av salt» som lovlige hjelpemidler under testen. Disse er hentet fra vedlegg 2 og 6 i Statens vegvesens rapport 832 «Opplæring i vinterdrift for operatører – Driftskontrakter på riksveg med oppstart 2022». Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler under prøven, heller ikke penn og papir.

Krav til kompetanse

Kontraktens C3 Spesielle bestemmelser punkt 8.3.3c Vinterdrift: krav til kompetanse:

Alle som skal arbeide med vinterdrift i kontrakten og skal styre eller utføre vinterdrift, skal ha nødvendig kompetanse, teoretisk og praktisk innen vinterdrift.

Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en kompetansetest basert på kompetansekrav beskrevet i kap. D2-IC0833a (PDF). Kompetansetesten skal gjennomføres senest 1. desember den første vintersesongen verifiseringen skal gjelde.

Kravet om verifisering av kompetanse gjelder personell som styrer vinterdrift eller er fører på bil/maskin i vinterdriften. Personell som kun utfører manuelt praktisk arbeid i vinterdriften er unntatt fra dette kravet om verifisering av kompetanse.

Kompetansekravene som skal verifiseres er differensiert på følgende personellkategorier:

A Arbeidsledelse

Personell som styrer vinterdrift.

Gjelder også personell som utfører vinterdrift selv og har ansvar for utkalling av andre som utfører vinterdrift

Us Utførende/salting

Personell som utfører vinterdrift:

Fører på bil/maskin som strør salt (uansett vinterdriftsklasse)

U Utførende

Personell som utfører vinterdrift:

Fører på annen bil/maskin enn bil/maskin som strør salt, dvs. dette personellet utfører IKKE salting.

Entreprenøren må avklare i hvilken kategori hver vinterpersonell skal verifiseres for og varsle byggherren om dette. Verifisering av kompetanse/kompetansetest skal gjennomføres for den aktuelle kategorien på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Gyldighet

Fra kontraktens kapittel C3 punkt 8.3.3c:

Godkjent kompetansetest er gyldig i 5 år fra gjennomføringsdato. Godkjent kompetansetest er gyldig i alle driftskontrakter for Statens vegvesen. Dokumentasjon på bestått kompetansetest skal fremlegges for byggherre senest i første påfølgende byggemøte i aktuell SVV driftskontrakt.

Personell som kommer inn i kontrakten etter 1. desember i oppstartsåret gis tillatelse til å arbeide med vinterdrift i kontrakten i en tidsperiode på inntil 4 uker uten å ha bestått kompetansetest, så sant opplæring i praktisk utførelse er gjennomført.

Byggherren kan etter spesiell vurdering gi tillatelse til at personell som ikke har bestått kompetansetesten, utfører arbeid i vinterdriften for inneværende vintersesong.

Dersom en driftskontrakt forlenges ut over 5 år ved bruk av opsjon, kan byggherre gi tillatelse til at personell utfører vinterdrift i inntil en ekstra vintersesong uten ny kompetansetest.

Oppmelding

For å kunne ta testen på trafikkstasjon må kandidat være oppmeldt og godkjent på forhånd. En administrator hos hovedentreprenør eller i Statens vegvesen har mulighet til å melde opp og godkjenne kandidater.

For å bli administrator, dvs. få tilgang til å melde opp og godkjenne kandidater for testen, må hovedentreprenør for hver driftskontrakt sende e-post til . I e-posten oppgis følgende: navn på godkjenner/administrator, e-postadresse, driftskontraktsnavn og -nummer, samt firma/entreprenørens navn og adresse, kontaktperson, telefonnummer, organisasjonsnummer og EHF ( Elektronisk fakturaadresse). 

Når dette er gjort og administrator registrert, vil administrator få en bekreftelses-epost fra Apropos som er leverandør av programtjenesten. Administrator får deretter tilgang til registreringsprogrammet.

Ved oppmelding av kandidat for prøve registreres følgende: Navn, firmanavn, e-post, telefonnummer, adresse, kontrakt, land, prøvekategori og fødselsnummer/D-nummer. Når en kandidat er oppmeldt må en administrator godkjenne oppmeldingen før testen kan gjennomføres på trafikkstasjonen.

Godkjenner/administrator på hver driftskontrakt vil få tilgang til å hente ut informasjon om avlagte prøver og hvem som har bestått/ikke bestått for sin driftskontrakt.

Kontakt oss på e-post hvis du har spørsmål om kompetansetestene.

Gjennomføring

Vinterkompetansetestene gjennomføres i samme system som benyttes for teoriprøver for førerprøver. Dette gjelder både for de som skal jobbe på nye kontrakter med oppstart dette året, og for de som skal jobbe på kontrakter som startet tidligere år.

Testene gjennomføres på Statens vegvesens trafikkstasjoner. Kandidatene må være oppmeldt og godkjent før gjennomføring, 

Kandidatene velger selv tidspunkt for testen. Merk at tidspunkt for å gjennomføre tester kan avvike fra trafikkstasjonens ordinære åpningstid. Det må forhåndsbestilles time for gjennomføring av test via vegvesen.no/timebestilling. Timer legges ut fortløpende, vi anbefaler derfor å sjekke siden jevnlig for tilgjengelige tidspunkt. I ruta for «Bestill time for skranketjenester» velges «Teori» i nedtrekksmenyen «Tjeneste». 

Kandidatene må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Se utfyllende informasjon om hva Statens vegvesen godtar som legitimasjon.

Tilrettelegging

Alle kandidater har mulighet til å få spørsmål og svaralternativer lest opp på pc. Denne funksjonen ligger inne i testprogrammet og kan velges under gjennomføring av testen. På hvert spørsmål og svaralternativ finner man et høyttaler-symbol som man kan trykke på for å få lest opp informasjonen på siden. For å benytte denne muligheten må kandidaten gi beskjed om dette ved ankomsten til trafikkstasjonen. Kandidaten vil da få utdelt øretelefoner som kan brukes i testen. Det er ikke tillatt med egne medbrakte øretelefoner, øreklokker, headset eller lignende. Det er også mulig å be om å få bruke lengre tid på prøven.

Det er mulighet for å få tilrettelagt kompetansetest. Personer med lese-/skrivevansker eller andre behov for bistand, må melde ønske om dette til byggherre i aktuell driftskontrakt i god tid før prøven skal avlegges for å få nødvendig hjelp til gjennomføring. Byggherre vil i disse tilfeller bistå under testen. Ved tilrettelagt prøve må det i samråd med byggherre avtales tid for gjennomføring med trafikkstasjon.

Kostnader

Det betales et gebyr tilsvarende for teoriprøve i klasse B ved gjennomføring av hver kompetansetest. Dette gjøres ved oppmøte på trafikkstasjon. Krav til innbetaling, gebyrenes størrelse for gjennomføring av kompetansetesten etc. kan endres og blir regulert av «Forskrift om førerkort m.m., § 14-2 Gebyr».

Ved bestått prøve vil kompetansebevis bli utstedt av egen leverandør for dette. Nytt kompetansebevis koster 162,50 kroner. Pris for erstatningsbevis er 475 kroner. Disse prisene bestemmes og reguleres av utsteder. Førstegangsutsendelse av kompetansebevis og faktura sendes fra utsteder til hovedentreprenør. Erstatningsbevis og faktura for dette sendes direkte fra leverandør til kandidat. Erstatningsbeviset bestiller du hos leverandøren. Husk å skrive i kommentarfeltet at erstatningsbeviset gjelder vinterdrift.

For kandidater som skal jobbe på driftskontrakter som startet før 2019 refunderes kostnadene for 1 avlagt kompetansetest og utstedelse av første gangs kompetansebevis. Kostnaden for gjennomføring av kompetansetest på trafikkstasjon betales av kandidat og kostnad for utsendt kompetansebevis betales av hovedentreprenør. Dette kan i ettertid faktureres Statens vegvesen i aktuell driftskontrakt.

Opplæringsmateriell

Statens vegvesen og entreprenørene har selv ansvaret for opplæring av sine ansatte, men Statens vegvesen vil fortatt bistå med oppdatering av lærebok og powerpoint-presentasjoner for opplæring.

Dette opplæringsmateriellet vil ligge til fri benyttelse under kursmateriell på siden om driftskontrakter. Ved eventuell motstrid mellom opplæringsmateriellet og øvrige dokumenter i kontrakt gjelder bestemmelsene i kontraktens dokumenter foran opplæringsmateriellet.

En demoversjon av kompetansetesten kan benyttes som eksempel på kompetansetest og forberedelse til faktisk prøve. Demoen viser typiske spørsmål som man vil møte i kompetansetesten på trafikkstasjonen, men spørsmålene er ikke helt like. Demoen og den faktiske kompetansetesten benytter to ulike programvarer, så layout og utseende er noe ulikt. Demoen inneholder spørsmål fra alle kategorier. I kompetansetesten vil du kun få spørsmål innenfor den kategorien du selv jobber og er oppmeldt i.

Driftskontrakter riksveg