Statens vegvesen erverver grunn til veiformål fra omlag 1000 grunneiere hvert år.

Grunnervervet gjennomføres av Statens vegvesen og i hovedsak med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 

I vel 95 prosent av tilfellene inngås det minnelig avtale av erstatningene. Erstatningene skal bygge på ekspropriasjonsrettslige regler. Der det ikke kommer til enighet, må det fattes vedtak om ekspropriasjon. Statens vegvesen er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i veglova § 50. Ekspropriasjonsvedtak gjennomføres ved skjønn ved domstolene.

Det er laget egne nettsider med informasjon for grunneiere som blir berørt når Statens vegvesen skal gjennomføre grunnerverv.

Alt grunnerverv skal utføres på en slik måte at belastningen for de som berøres, blir minst mulig. Blant annet med bakgrunn i dette er det laget etiske retningslinjer for grunnerverv.

Planlegging, prosjektering og grunnerverv