Ny teknologi endrer arbeidsmetodene i veiprosjekter.

Hva er modellbaserte veiprosjekter?

Planlegging og bygging av vei er komplekse oppgaver, og metodene som benyttes endrer seg etter hvert som teknologiske nyvinninger blir tilgjengelige. Håndtegnede planer på folie ble på 1980- og 90-tallet erstattet med data-assistert konstruksjon (DAK), der tegningene ble digitale. På 2000-tallet ble skannerteknologien tatt i bruk til kartlegging av terreng og innmåling av bygg og konstruksjoner. Omtrent samtidig startet man å prosjektere digital 3D-geometri istedenfor 2D-tegninger. Nøyaktige geometrimodeller av eksisterende terreng og planlagt terreng muliggjorde styring av anleggsmaskiner.

Nå skjer det nok et teknologisk sprang: Informasjonsmodellering. Objekter modelleres i konseptuelle, digitale modeller, og sammenhenger og avhengigheter mellom objektene defineres. De konseptuelle modellene kan inneholde all informasjon om objekter som tidligere har vanlig å skrive i dokumenter, f. eks krav til dimensjonering, beregninger eller utførelse. Tilsvarende kan krav til et system av objekter, f. eks et VA-nettverk eller veinettverk spesifiseres. Med utgangspunkt i informasjonsmodeller kan ulike tekniske løsninger, plangrep eller dimensjoner simuleres og analyseres i prosjekteringsprogramvare. Manuelle arbeidsprosesser kan automatiseres ved bruk av algoritmer og kunstig intelligens.

Modellbaserte veiprosjekter er i dag i et skjæringspunkt mellom 3D-modeller og informasjonsmodeller. Noen fag har programvare og standarder som støtter informasjonsmodellering i noen grad, mens andre fag har lite støtte utover 3D-geometri.

Illustrasjon som viser hvordan informasjon integreres i modeller.
Illustrasjonen viser hvordan informasjon som brukes til prosjektering og bygging av vei i større grad integreres i modeller. Foto: Thor Sigurd Thorsen
Illustrasjonen viser hvordan konseptuelle modeller kan holde på informasjon fra håndbøker og annet regelverk.
Illustrasjonen viser hvordan konseptuelle modeller kan holde på informasjon som i dag finnes i håndbøker og annet regelverk, og at modellene kan benyttes i ulike arbeidsprosesser. Foto: Thor Sigurd Thorsen

Statens vegvesens strategi for modellbaserte veiprosjekter

Håndbok V770 Modellgrunnlag handler om grunnlagsdata, modeller og resultatdata. Håndboken beskriver hvordan modeller kan benyttes til å dokumentere eksisterende-, planlagt- og bygd situasjon. De fleste veiprosjekter av en viss størrelse gjennomføres i dag modellbasert, men det har så langt vært frivillig å benytte metodene beskrevet i håndboken.

Håndbok V770 Modellgrunnlag ble utviklet i 2010–2012, og revidert basert på innspill fra fagmiljø internt og eksternt i 2015. Da håndboken ble skrevet tok en hensyn til at utviklingen er i et skjæringspunkt mellom 3D-modellering og informasjonsmodeller. Krav til informasjon som skal følge modellene er varierende.

I 2018 starter arbeidet med å revidere og slå sammen håndbok V770 Modellgrunnlag og R700 Tegningsgrunnlag til en ny retningslinje. Krav i den nye håndboken vil omhandle grunnlagsdata, modeller og andre dokumentasjonstyper som er definert i V770 i dag. Som del av arbeidet skal krav til tegninger revideres. De tegningene som består får endrede krav til innhold og presentasjon tilpasset modellbasert arbeidsmetodikk. Den nye håndboken får status retningslinje, og det betyr at krav til grunnlagsdata og modeller blir obligatoriske i alle veiprosjekter.

Samtidig er Statens vegvesen involvert i standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, der målet er å bidra til at informasjonen som flyter gjennom ulike faser av et veiprosjekt foreligger på en strukturert, dokumentert og helst maskinlesbar måte.

Håndbok V770 Modellgrunnlag

Håndbok V770 Modellgrunnlag beskriver hvordan 3D-modeller kan brukes i veiprosjekter, og stiller kvalitetskrav til grunnlagsdata, modeller og andre dokumentasjonstyper. Klikk overskriften for mer informasjon om håndboken.

Veiledning Utgitt
2015
2017
2017

Prosjektering