Gebyrene er regnet ut som en gjennomsnittlig kostnad for å gjennomføre én enkelt handling.

Det inngår tre kostnadselementer i beregningene:

  • bemanning
    Den tiden saksbehandler, kontrollør og andre gjennomsnittlig bruker på for eksempel en sak, en godkjenning eller et tilsyn.
  • kostnader knyttet til IT-systemer
    En andel av systemkostnadene fordeles på antall saker per år. Andelen skal gjenspeile hvor stor del av systemet som benyttes til gebyrbelagt tjeneste.
  • andre kostnader
    Dette  omfatter blant annet utstyr, uniformer og bekledning, porto (der det er relevant), rekvisita (som vinyl til dagsprøvekjennemerker/prøveskilt), produksjon av førerkort, fotoautomat og signatur-pad.

Det er lavere gebyrer for å bruke digitale tjenester når slike finnes. Reduksjonen i gebyret for en digital tjeneste tilsvarer den tiden vi sparer på at brukeren gjør det selv.

Når vi sparer lite tid, og for eksempel bare sparer den tiden vi bruker på å motta betaling, blir reduksjonen også liten. Hvis mer av saksbehandlingen er digitalisert, slik at vi sparer mer tid, blir reduksjonen større.