Se gebyrsatser og informasjon til garantister

Gebyr for 2022

Fellesskapsløyve

  • For hoveddokument er kostnaden 3 700 kroner.
  • For hver attestert kopi er kostnaden 1 580 kroner.

Kompetansebevis

For utstedelse av kompetansebevis er kostnaden 300 kroner. 

Garantisum fra 1. januar 2022

I perioden fra 1. januar til 31. desember 2022 er garantisummen etter avrunding satt til 90 000 kroner for det første løyvet, og kr. 50 000 for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori.

Oppsigelse av garanti

Garanti er en avtale mellom garantist og løyvehaver, og kan bare sies opp av en av partene.

Løyvehaver kan si opp garanti en med umiddelbar virkning. Garantist er i etterkant forpliktet til å straks underrette Statens vegvesen om dette.

Sier garantist opp garantien skal dette underrettes til løyvehaver og løyvemyndigheten to månader i forveien. Dette betyr at løyvehaver har to måneder på seg til å skaffe ny garanti.

Dersom løyvemyndigheten mottar oppsigelse av garanti vil det bli sendt ut varsel om tilbakekalling av løyver til løyvehaver med frist til å skaffe ny garanti. Overholdes ikke denne fristen, vil løyver bli endelig tilbakekalt.

Dersom løyvehaver selv har sagt opp garantien og ikke har skaffet ny garanti, så tilfredsstiller man ikke lenger vilkårene for å drive løyvepliktig transport.

Informasjon til garantist

Statens vegvesen
Org.nr.: 971032081

Garantidokument skal sendes fra garantist på e-post  eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.

For samarbeidsparter og andre interessenter