Det er krav til at virksomheten driver fast i Norge og at den har tilfredsstillende vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse for å få løyve.

Vilkårene er fastsatt i yrkestransportlova (Lovdata) og i forordning (EF) 1071/2009 (PDF, Lovdata).

Transportforetaket må være etablert i Norge for å kunne få løyve

Transportforetaket må være registrert i Brønnøysundregistrene, og ha fast og varig virksomhet i Norge. Postboks kan ikke anses å oppfylle kravet til faktisk og varig adresse etter yrkestransportlova med tilhørende forskrifter. Vi anbefaler å unngå bruk av co-adresse, da det kan fremstå uklart på løyvedokumentet hvem som er løyvehaver.

Vandel og politiattest

Den som søker om transportløyve, må dokumentere god vandel med politiattest. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder på søknadstidspunktet.

Statens vegvesen har ansvar for å følge opp at vilkårene for å inneha transportløyve til enhver tid er oppfylt. På bakgrunn av det blir det gjort en løpende vandelskontroll av foretaket, transportleder og daglig leder hvert tredje år. Politiet oversender aktuelle politiattester direkte til Statens vegvesen når vi gjennomfører slike kontroller. Transportbedriften trenger altså ikke foreta seg noe.

Tilfredsstillende økonomisk evne

Den som har eller søker om løyve må ha tilstrekkelig garanti til alle foretakets løyver. Garantierklæring sendes direkte fra bank eller forsikringsselskap til Statens vegvesen. Videre må søker om løyve fremlegge en attest fra Skatteetaten som viser eventuelle utestående restanser eller avgifter. Foretaket kan ikke være under konkursbehandling.

Garantierklæringen for godstransport over 3500 kg og turvogntransport skal være på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro ved søknad om ett løyve. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve. Garantierklæringen for godstransport mellom 2500 kg og 3500 kg skal være på en kroneverdi tilsvarende 1800 euro ved søknad om ett løyve, og 900 euro for løyver utover dette. Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

Garanti skal sendes direkte fra bank eller forsikringsselskap

Tilstrekkelig faglig kompetanse

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn følger de nærmere kravene til faglig kompetanse og dokumentasjon av slik kompetanse av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 8 og 21.

Kravet om faglig kompetanse anses oppfylt ved en av følgende:

  • bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner,
  • vitnemål for bestått eksamen fra en eksamensordning som er godkjent av departementet,
  • administrerer gyldig løyve for den løyvetype det søkes om,
  • dokumentert erfaring: ​

Godstransport over 3,5 t: transportleder har ledet et transportforetak med gyldige løyver sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.

Godstransport mellom 2,5 t og 3,5 t: transportleder har ledet et transportforetak med bruk av varebil sammenhengende i perioden på 10 år før 20. august 2020.

Dokumentasjon på godkjent utdanning skal vedlegges søknaden.