Alle som skal drive gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag må ha løyve.

  • Løyvet er knyttet til foretakets organisasjonsnummer. Det kan ikke lånes ut eller overføres til andre.
  • Foretaket må søke om løyve og oppfylle vilkårene til etablering, vandel, økonomi og faglig kompetanse.

Fellesskapsløyve for gods

Et fellesskapsløyve for godstransport gir virksomheten rett til å drive godstransport mot vederlag.

  • Det er løyveplikt for godstransport mot vederlag med motorvogn over 3500 kg i Norge og EU/EØS.
  • For godstransport med motorvogn mellom 2500 kg og 3500 kg inntreffer løyveplikten kun ved internasjonal transport.
  • Reglene for om løyvehaver kan benytte fellesskapsløyve for godstransport over 3500 kg til transport mellom 2500 kg og 3500 kg er ulike fra medlemsland til medlemsland. Statens vegvesen anbefaler derfor at løyvehaver benytter fellesskapsløyve for godstransport mellom 2500 kg og 3500 kg til slik transport. Dersom løyvehaver ønsker et mer konkret svar, kan de henvende seg til det landet de opererer i.

Fellesskapsløyve for turvogn

Et fellesskapsløyve for turvogntransport gir virksomheten rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag når transporten skjer med bil, minibuss eller buss registrert med flere enn 9 seter.

Søknad om løyve

Transportleder kan være ansatt eller innleid i foretaket. Dersom transportleder er ansatt, skal det legges ved kopi av arbeidskontrakt eller utklipp fra Aa-registeret. Dersom transportleder er innleid, skal det legges ved innleiekontrakt signert av begge foretak. Innleiekontrakten skal inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområde i henhold til forordning 1071/2009, artikkel 4 punkt 2b (PDF, Lovdata).

Kan løyvene bli tilbakekalt?

Dersom virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for å inneha løyver, kan Statens vegvesen tilbakekalle løyvet/løyvene. Det vil si at virksomheten mister retten til å inneha løyve og retten til å drive transport mot vederlag.

Kontroll i bedrift

Statens vegvesen skal kontrollere om yrkestransportforetakene til enhver tid oppfyller de vilkår som gjelder for å drive yrkestransport, jamfør forordning 1071/2009 art. 12 (PDF, Lovdata). Når Statens vegvesen skal prioritere hvilke kontroller som skal gjennomføres, skal mottatte meldinger om sanksjonerte overtredelser være en av faktorene.

Frem til i dag har Statens vegvesen gjennomført kontroll i bedrift av kjøre- og hviletid, men transportforetakene kan i fremtiden forvente at vilkårene for å være innehaver av transportløyve også blir kontrollert.