Ordningen med godkjenning av sementer og bindemidler videreføres, og kravene formuleres nå i vegnormal N400 Bruprosjektering.

I henhold til vegnormal N400 Bruprosjektering, krav 8.2.1–1, skal alle sementprodukter eller spesifikke bindemiddelkombinasjoner være godkjent av Vegdirektoratet. En godkjenning har fem års varighet. Ny vurdering for fem nye år gjøres på basis av ny dokumentasjon.

Søk godkjenning

Søknad, inklusive dokumentasjon, merkes med saksnummer 20/62332 og sendes Statens vegvesen på e-post