Dersom du parkerer i strid med reglane, kan du risikere å få anten ein kontrollsanksjon eller eit parkeringsgebyr.

Vi gjer merksam på at Statens vegvesen ikkje er klageinstans og at vi heller ikkje har mynde til å vurdere saka di eller høve til å kommentere enkeltsaker som så.

Kontrollsanksjon

Vilkårsparkering er der det blir tilbydd parkering mot ulike vilkår som til dømes parkering mot betaling, med tidsavgrensing med eller utan dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringsløyve for forflyttingshemma eller på andre vilkår.

Dersom du har brote vilkåra på staden der du parkerte, kan det gjevast ein kontrollsanksjon på 660 kroner.

I forskrifta er det også sett ein lågare sats på 330 kroner som kan gjevast ved brot på dokumentasjonsplikt for tidsavgrensa gratisparkering eller brot på reservert parkering til kunde, besøkande eller gjest.

Dersom du ulovleg parkerer på ein plass som er reservert forflyttingshemma, er satsen på kontrollsanksjonen 990 kroner.

Parkeringsgebyr

For brot som ikkje blir rekna som vilkårsparkering, kan det gjevast eit parkeringsgebyr. Dette er eksempelvis der du har brote trafikkreglane om parkering i kryss, på fortau, for nære eller på gangfelt, i sykkelfelt med vidare.

Det same gjeld om du parkerer i strid med skilta stanseforbod eller parkeringsforbod. Gebyret er på 900 kroner.

Ønskjer du å klage?

Har du fått ei bot som du er usamd i, eller har spørsmål om, må du ta kontakt med den verksemda som har gjeve deg denne. Riktig kontaktinformasjon skal stå på blanketten du har fått. På denne skal det også stå kva klagereglane er.

Kor mykje du må betale, er fastsett ved lov. Det er altså styresmaktene og ikkje den einskilde verksemda som bestemmer dette. Det blir også streka under at det er fastsett gjennom lov at parkeringsbetjentane ikkje kan få provisjon for talet på bøter.

Avslag på klage

Dersom du har klaga på bota, men fått eit avslag frå verksemda, har du høve til å klage saka vidare til ein klageinstans. Det er forskjellige klageløp for dei ulike bøteleggingane.

Avslag på klage over pålagd kontrollsanksjon

Har du fått avslag på klage over pålagd kontrollsanksjon, vil riktig klageinstans vere Parkeringsklagenemnda. På Parkeringsklagenemnda sine nettsider får du vidare rettleiing om korleis du kan klage.

Avslag på klage over pålagd parkeringsgebyr

Har du fått avslag på klage over pålagd parkeringsgebyr, er det tingretten som er rette klageinstans. Parkeringsklagenemnda har ikke mynde til å behandle slike bøteleggingar. Det er verksemda (kommunen/politiet) som vil stå for oversending av saka til behandling i retten.

Sist oppdatert: