Statens vegvesen skal følge regelverket om offentlige anskaffelser. Det betyr at anskaffelser over 100 000 kroner (eks. mva.) skal være konkurranseutsatt.

Du kan lese mer om regelverket for offentlige anskaffelser her:

Alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres i Doffin. I noen tilfeller blir også anskaffelser med lavere verdi kunngjort i Doffin. Alle anskaffelser over EØS-terskelverdi skal også kunngjøres i den europeiske databasen TED.

Informasjon og tips til leverandører som planlegger å gi tilbud

Sjekk denne informasjonen hvis dere planlegger å gi tilbud.

Sjekk at dere er kvalifisert 

Hvis dere er leverandør og ønsker å gi tilbud, må dere sette dere godt inn i kvalifikasjonskravene for den aktuelle anskaffelsen. Kvalifikasjonskravene er minimumskrav, og hvis de ikke er oppfylt, blir dere avvist fra konkurransen.

Dere finner kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget. Les godt gjennom dette.

Følg den oppsatte tilbudsmalen

Det framgår av konkurransegrunnlaget hvordan dere skal utforme tilbudet. Det er viktig at dere følger dette oppsettet så langt det er mulig, slik at vi kan sammenligne de ulike tilbudene.

Hvis et tilbud er oppstilt på en måte som gjør at vi ikke kan sammenligne det med de øvrige tilbudene, har vi plikt til å avvise dette tilbudet.

Dette betyr for eksempel at vi må avvise tilbudet deres hvis dere gir alternative tilbud i tillegg til, eller i stedet for, det som framgår av konkurransegrunnlaget. Dette gjelder likevel ikke hvis konkurransegrunnlaget tydelig åpner for alternative tilbud.

Vesentlige forbehold kan også føre til at vi ikke kan sammenligne tilbudet deres med de andre tilbudene og må avvise det. Vi anbefaler derfor at dere unngår å ta forbehold mot kontraktsvilkår eller andre forhold som er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

Hvis dere likevel tar forbehold, er det viktig at vi kan anslå hvilken verdi/pris forbeholdet utgjør, slik at vi kan sammenligne det med øvrige tilbud. 

Slik kommuniserer vi i anskaffelsesfasen

Vi forhandler i utgangspunktet ikke med leverandører. Vi kan likevel gjøre unntak fra dette hvis konkurransegrunnlaget sier noe annet, eller hvis det åpnes for dialog i samsvar med anskaffelsesregelverket.  

Vi kan belyse uklarheter i konkurransegrunnlaget. Vi må ha mottatt spørsmål om konkurransen før fristen for å stille spørsmål er utløpt. Fristen står i konkurransegrunnlaget. 

All kommunikasjon foregår via KGV (konkurransegjennomføringsverktøyet) og eventuelle spørsmål og svar blir kunngjort via KGV. 

Lever tilbudet på riktig måte og til riktig tid

Vi anbefaler at dere fyller ut og laster opp tilbudet deres i KGV i god tid før fristen for levering. Hver fil kan maks være 2,14 gigabyte (GB).

Vi må motta tilbudet i KGV før fristen som står i konkurransegrunnlaget. Risikoen for at det kan oppstå forsinkelser under opplasting og lignende ligger hos leverandøren. 

Tilbud vi mottar etter fristen, blir avvist.