Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen mener NRK bidrar til å skape unødig frykt og usikkerhet – mot bedre vitende.

I dokumentaren «Kollisjon» stiller NRK Brennpunkt spørsmål ved metodene Statens vegvesen og landets verksteder bruker for å teste bremser på tungbiler. Statens vegvesen er kritiske til både budskap og fortellergrep i dokumentaren. Her er vårt tilsvar, det er også sendt til NRK, men de ønsker ikke å pulisere på NRK Ytring. 

Av Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Trafikksikkerhet er det viktigste vi i Statens vegvesen jobber med. Vi strekker oss mot Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene. Det er derfor vi:

  • gjennomfører opp mot 80 000 tungbilkontroller langs veg hvert eneste år
  • gjennomfører tilsyn av de over 2 500 verkstedene som utfører EU-kontroll
  • jobber for at trafikkopplæringen av alle sjåfører skal være så god som den kan være
  • utarbeider regelverk som skal sikre at vi har trygge kjøretøy og trafikanter
  • undersøker alle dødsulykker i trafikken grundig

I dokumentaren trekker NRK fram 19 trafikkulykker fra de siste 20 årene der de mener manglende bremsetilpasning mellom bil og tilhenger på vogntog er hovedårsaken til ulykkene.

Vi har gått igjennom de samme ulykkesrapportene som NRK. Våre erfarne fagfolk kommer ikke til de samme konklusjonene som NRKs journalister. Bremser kan være en av flere medvirkende årsaker, men de er ikke hovedårsaken til noen av ulykkene NRK viser til. Årsakene til trafikkulykker er svært sammensatte.

Ser bort fra høy fart

En av disse tragiske ulykkene bruker NRK mye tid på i sin dokumentar. Når de forteller om ulykken sier de at «vogntoget var godkjent i samme type kontroll som vi har i Norge, men i en sving låste hjulene, og tilhengeren slo ut».

Dette gir et inntrykk av at det er mangler ved kontrollen av bremser som gjør at tilhengeren slår ut. De sier ingenting om at vogntoget hadde for høy fart for forholdene og at både fører og transportselskap visste at tilhengeren hadde mangler ved bremsene. Statens havarikommisjon (SHT) skriver følgende i sin rapport:

«SHTs samlede vurdering er at førerens hastighetsvalg ikke var tilstrekkelig tilpasset veiens utforming og fartsgrense, samt informasjonen fra ABS-lampen i førerdisplayet.» Videre står det: «Dersom vogntoget hadde holdt en hastighet innenfor fartsgrensen på strekningen hadde det etter SHTs vurdering vært mindre behov for nedbremsing, og muligheten for skrens på semitraileren hadde vært redusert.»

Våre kontroller avslører alvorlige bremsefeil

Gjennom dokumentaren skapes det et inntrykk av at rullebremseprøverne som benyttes av Statens vegvesen og alle verksteder som utfører EU-kontroll, ikke er pålitelige. Vi vil understreke at dersom en lastebil eller en tilhenger har alvorlige bremsefeil, så blir dette avslørt gjennom dagens kontrollmetoder.

Internasjonalt regelverk og europeiske standarder ligger til grunn for denne kontrollmetoden.

NRK presenterer retardasjonsprøver langs vei som en bedre metode for å kontrollere bremser på tunge kjøretøy. Dette er vi ikke enige i. Denne metoden krever store testarealer og har andre feilkilder som for eksempel varierende friksjon på grunn av vær- og føreforhold.

Et internasjonalt fagmiljø stiller seg bak bremseprøvere som kontrollmetode. Det samme gjør de store bransjeorganisasjonene i Norge. Det er bred faglig enighet om at dette er den beste metoden vi har for å kontrollere bremser.

Holder tilbake viktige opplysninger

Vi gjennomførte to bremseprøver på samme vogntog på Svinesund kontrollstasjon med NRK til stede. Vi opplyste på forhånd journalistene om at resultatet på de to prøvene ville bli noe forskjellig, i hovedsak på grunn av temperaturforskjellen mellom varme og kalde bremser. I etterkant har våre fagfolk i tillegg forklart bakgrunnen for de små forskjellene mellom prøvene for Brennpunkt-redaksjonen. Det kommer ikke fram i dokumentaren.

NRK har også fått gjennomført bremsetester på eget initiativ. Vi har fått resultatene fra noen av disse testene oversendt for kommentar. Våre fagfolk har konkludert med at testene er feil gjennomført og at resultatene derfor ikke er riktige.  Testene som vises i dokumentaren får Statens vegvesen ikke innsyn i. Vi har dermed ingen mulighet til å vite om de er gjennomført på riktig måte og på riktig kalibrert utstyr.

Store forbedringer

NRK gjør et stort poeng av at det kan forekomme variasjoner mellom bremseprøver av samme kjøretøy. Vi er godt kjent med denne problematikken. Både vi og NRK vet at dette var et betydelig større problem tidlig på 2000-tallet enn det er nå.

De siste drøyt 20 årene har det vært en rivende utvikling av både kjøretøy, måleutstyr og regelverk. De to siste punktene har Statens vegvesen jobbet både nasjonalt og internasjonalt for å forbedre. Som følge av dette stilles det nå strengere tekniske krav til måleutstyret enn det gjorde før. I 2014 ble det innført akkreditert kalibrering av bremsetestere. Vi har også innført krav til opplæring og personlig godkjenning av alle som skal utføre EU-kontroll.

Samlet sett har dette ført til en opprydding i bransjen og mindre sjanse for feil ved gjennomføring av bremsetester ved trafikkontroll og på EU-kontroll. Statens vegvesen vil fortsette å jobbe for å forbedre dagens kontrollmetode innenfor de regelverk vi til enhver tid må forholde oss til.

Støtte i internasjonalt fagmiljø

Mindre variasjoner i prøveresultatene kan fortsatt forekomme. Dette vet vi. Om vi tester bremsene på et kjøretøy to ganger rett etter hverandre, blir resultatet forskjellig. Dette skyldes blant annet at friksjon fører til at temperaturen i de mekaniske delene blir høyere under den andre testen. Dette påvirker resultatene. Regelverket tar hensyn til disse variasjonene.

Du som trafikant kan være trygg på at bremsekontroller som blir gjennomført langs vei av Statens vegvesens eller i EU-kontroll på et godkjent verksted avdekker alvorlige bremsefeil. Hver uke luker vi ut flere tunge kjøretøy fra trafikken på grunn av bremsefeil. Vi har bred støtte for dagens kontrollmetoder i internasjonale fagmiljøer og i verksted- og tungbilbransjen.

Se hva Norges lastebileier-forbund skriver om saken på sine nettsider: – NLF stoler på SVVs «rulleprøver»