Det er ikke lov å stanse i et veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset fra det punktet hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.

Hensynet bak femmetersregelen er at den som parkerer, ikke skal hindre sikt for andre kjørende eller gående i krysset.

Hvis du er usikker på om du står parkert lovlig, kan du finne det punktet i kantsteinen, veikanten eller kantlinjen hvor den begynner å runde, og skritte opp fem meter.

På illustrasjonen under står den røde bilen feilparkert fordi den er for nærme krysset, mens den grønne står korrekt fordi den står parkert mer enn fem meter fra krysset.

En grønn bil som er lovlig parkert, mer enn fem meter fra et kryss, og en rød bil som er ulovlig parkert, for nærme krysset.
Den grønne bilen er parkert riktig. Illustrasjon: Statens vegvesen

Hva er et kryss?

Et veikryss blir i loven definert som et sted hvor vei krysser eller munner ut i annen vei. Det er viktig at du som er sjåfør, vet hva som defineres som vei, slik at du også vet hva som danner et kryss i praksis.

Trafikkreglene definerer hva en vei er. Det omfatter blant annet

  • offentlige eller private veier og gater
  • plasser som opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass og bru
  • skiltet og adskilt gang- og sykkelvei

Det betyr for eksempel at det er et veikryss når en skiltet gang- og sykkelvei munner ut i en annen vei. Det samme gjelder ved utkjøringen til en parkeringsplass. Du må derfor overholde regelen om fem meters avstand til veikryss også når du parkerer ved slike steder.

Skiltmyndighetene kan fravike trafikkreglene ved å sette opp skilt som åpner for parkering nærmere enn fem meter fra krysset.

Parkering i T-kryss

Et kryss kan ha ulik utforming etter hvor mange veier som møtes på stedet.

Der bare to rette veier møtes, slik at én vei munner ut i en annen, oppstår et T-kryss. Dette heter det fordi det ligner på bokstaven T.

Den gjennomgående veien som går på tvers, og som utgjør toppen av bokstaven T, kalles ofte tverrstreken. Stanseforbudet i trafikkreglene gjelder også for denne veisiden.

Siden det på denne veisiden ikke er noen kantlinje eller fortauskant som runder, vil det ikke være noe punkt å måle fem meter fra.

Langs den rette strekningen vil det heller ikke være det samme behovet for sikt for andre trafikanter. Derfor gjelder femmetersregelen i utgangspunktet ikke for denne rette veisiden. Regelen om T-kryss forutsetter at den gjennomgående veien er forholdsvis rett.

Det vil uansett være forbudt å parkere i selve krysset, da biler som parkerer her, kan hindre trafikkflyten langs veien. På smalere veier kan det for eksempel være veldig vanskelig å svinge ut av den møtende veien hvis det står biler parkert midt i krysset.

Illustrasjonen under viser med de stiplede linjene hva som anses å være «i krysset», altså det stedet hvor veien munner ut i den andre. De røde bilene står ulovlig parkert i T-krysset mens den grønne står lovlig parkert utenfor T-krysset.

En grønn bil som er lovlig parkert utenfor T-krysset, og to røde biler som er ulovlig parkert i T-krysset.
Lovlig og ulovlig parkering i T-kryss. Illustrasjon: Statens vegvesen

Som for andre kryss kan skiltmyndighetene fravike det generelle forbudet i T-kryss ved å sette opp skilt om dette.