Dersom du parkerer i strid med reglene, kan du risikere å bli ilagt enten en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr.

Vi gjør oppmerksom på at Statens vegvesen ikke er klageinstans, og at vi heller ikke har myndighet til å vurdere saken din eller mulighet til å kommentere enkeltsaker som sådan. 

Kontrollsanksjon

Vilkårsparkering er der det tilbys parkering mot ulike vilkår som for eksempel parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Har du overtrådt vilkårene på stedet hvor du parkerte, kan du ilegges en kontrollsanksjon på 660 kroner.

I forskriften er det også satt en lavere sats på 330 kroner som kan ilegges ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering eller overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

Parkerer du ulovlig på en plass som er reservert forflytningshemmede, er satsen på kontrollsanksjonen 990 kroner.

Parkeringsgebyr

For overtredelser som ikke regnes som vilkårsparkering, kan det ilegges et parkeringsgebyr. Dette er eksempelvis der du har overtrådt trafikkreglene om parkering i kryss, på fortau, for nære eller på gangfelt, i sykkelfelt med videre. Det samme gjelder om du parkerer i strid med skiltede stanseforbud eller parkeringsforbud. Gebyret er på 900 kroner.

Ønsker du å klage?

Har du fått en ileggelse som du er uenig i, eller har spørsmål om, må du ta kontakt med den virksomheten som har gitt deg denne. Riktig kontaktinformasjon skal stå på blanketten du har fått. På denne skal det også stå hva klagereglene er.

Hvor mye du må betale, er fastsatt ved lov. Det er altså myndighetene og ikke den enkelte virksomhet som bestemmer dette. Det understrekes også at det er fastsatt gjennom lov at parkeringsbetjentene ikke gis provisjon for antall ileggelser.

Avslag på klage

Har du har klaget på ileggelsen, men fått avslag fra virksomheten, kan du klage saken videre til en klageinstans. Det er forskjellige klageløp for de ulike ileggelsene.

Avslag på klage over ilagt kontrollsanksjon

Har du fått avslag på klage over ilagt kontrollsanksjon, vil riktig klageinstans være Parkeringsklagenemnda. Du kan se hvordan du går fram for å klage, på Parkeringsklagenemndas nettsider.

Avslag på klage over ilagt parkeringsgebyr

Har du fått avslag på klage over ilagt parkeringsgebyr, er det tingretten som er rette klageinstans. Parkeringsklagenemnda har ikke myndighet til å behandle slike ileggelser. Det er virksomheten (kommunen/politiet) som vil forestå oversendelse av saken til behandling i retten.

Sist oppdatert: