Hvis du parkerer ulovlig, kan du få en parkeringsbot. Her kan du lese om de ulike typene parkeringsbøter, og hvordan du klager på dem.

Statens vegvesen er ikke klageinstans. Vi har heller ikke myndighet til å vurdere en sak eller mulighet til å kommentere den. 

En parkeringsbot er enten en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Det står på parkeringsboten hvilken type bot det er.

Kontrollsanksjon – parkeringsbot på områder med vilkår for parkeringen

Kontrollsanksjon brukes på parkeringsområder der det er vilkår for parkeringen. Du kan få en kontrollsanksjon hvis du bryter parkeringsforskriften. Det gjør du for eksempel når

  • du ikke har betalt
  • parkeringstiden er utløpt
  • du ikke har parkeringstillatelse
  • du har parkert i strid med bestemmelsene om biloppstilling
  • du står på en plass for forflytningshemmede uten gyldig HC-bevis

Parkeringsbetjenter har fast lønn uavhengig av hvor mange bøter de skriver ut. De får ikke provisjon. Dette er fastsatt i parkeringsforskriften.

Hvor mye må du betale i kontrollsanksjon?

Størrelsen på en kontrollsanksjon avhenger av hvor alvorlig overtredelsen er. Hvor mye du må betale, er fastsatt ved lov:

  • 330 kroner – for å parkere på en plass reservert kunde, besøkende eller gjest, eller for å stå på en plass med tidsbegrenset gratisparkering uten parkeringsskive eller parkeringsbillett for tidsrommet
  • 660 kroner – for å parkere uten parkeringsbevis eller -billett, eller med utløpt billett, eller liknende
  • 990 kroner – for å parkere uten tillatelse på en plass reservert for forflytningshemmede eller liknende

Klage på en kontrollsanksjon

Hva kan du klage på?

Både Parkeringsklagenemnda og Forbrukerrådet har en oversikt over saker det nytter å klage på, og saker det ikke nytter å klage på:

Slik klager du på en kontrollsanksjon

Kontakt den parkeringsvirksomheten som har gitt deg boten. Kontaktinformasjonen og reglene for å klage skal stå på parkeringsboten.

Fristen for å klage er tre uker fra du fikk boten.

Har du fått avslag på din klage på en kontrollsanksjon?

Hvis parkeringsvirksomheten har avslått klagen din, kan du klage saken videre til Parkeringsklagenemnda.

Fristen for å klage til Parkeringsklagenemnda er ett år etter at du klaget til parkeringsvirksomheten.

Må du betale en kontrollsanksjon du har klaget på?

  • Hvis du klager til parkeringsvirksomheten innen tre uker etter at du fikk boten, trenger du ikke betale før du eventuelt får avslag på klagen.
  • Hvis du klager til Parkeringsklagenemnda innen tre uker fra du fikk avgjørelsen fra parkeringsvirksomheten, trenger du ikke betale før du eventuelt får avslag på klagen.

Du må betale kontrollsanksjonen hvis du klager senere enn dette. Hvis du får medhold i klagen, får du beløpet tilbakebetalt.

Parkeringsgebyr – parkeringsbot når du bryter veitrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften

Parkeringsgebyr gis for brudd på veitrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften. Et slikt brudd kan for eksempel være hvis du parkerer der det er skiltet med parkerings- eller stanseforbud, eller hvis du parkerer i kryss, på fortau, for nær eller på gangfelt eller i sykkelfelt.

Les mer om parkeringsskilt og parkering i veikryss.

Hvor mye må du betale i parkeringsgebyr?

Gebyret er på 900 kroner.  Dette beløpet er fastsatt i forskrift. 

Klage på et parkeringsgebyr

Slik klager du på et parkeringsgebyr

Du må klage til den virksomheten (kommunen eller politiet) som gav deg boten. Kontaktinformasjonen og reglene for å klage skal stå på parkeringsboten.

Fristen for å klage er tre uker fra du fikk boten.

Har du fått avslag på din klage på et parkeringsgebyr?

Hvis kommunen eller politiet avslår klagen din, kan du kreve at de sender saken til behandling i tingretten.

Fristen for å klage til tingretten er tre uker etter at du fikk beskjed om avslaget.

Må du betale et parkeringsgebyr du har klaget på?

Du må betale gebyret innen tre uker. Dette gjelder selv om du har klaget på det. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbake.