Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien, arealbehov ved framtidig utbedring, og miljøet på eiendommene langs veien.

Det må derfor ikke plasseres bygninger, murer, støyskjermer, parkeringsplasser og lignende innenfor byggegrensen uten at det er gitt dispensasjon. Dette gjelder også blant annet tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt annen innretning dersom disse kan komme i konflikt med de hensyn byggegrensen skal ivareta.

Hvor finner jeg gjeldende byggegrense?

Byggegrensen kan være fastsatt i kommune(del)plan eller en reguleringsplan for området. Byggegrensen kan være stiplet inn på plankartet eller være angitt i bestemmelsene.

Du kan finne ut om eiendommen er regulert eller om det finnes kommune(del)plan med bestemmelser om byggegrenser ved å gå inn på kommunens nettside og kartportal.

Hvis byggegrensen ikke er fastsatt i disse planene, gjelder veglovens generelle byggegrenser. Da er dette hovedreglene du må ta hensyn til (avstandene er målt fra midten av veien):

  • 50 meter til riksvei
  • 50 meter fra fylkesvei
  • 15 meter fra kommunal vei
  • 15 meter fra gang- og sykkelvei

Dersom det finnes det reguleringsplan, men uten inntegnet byggegrense eller bestemmelser om byggegrense mot vei kan du finne avstanden du må ha til vei i tabellen under. Du må først finne ut hvilket årstall reguleringsplanen er fra, og deretter velge raden for det tidsrommet reguleringsplanen er fra. Alle mål er i meter.

Generelle byggegrenser i ulike tidsepoker
Tidsrom (når loven var i kraft)Avstand til kommunal veiAvstand til fylkesveiAvstand til riksveiAvstand måles fra 
1/7-1913 -  11/8-19313,53,53,5Veikant/Fra ytterkant av fortau
12/8-1931 - 27/7-19385,05,05,0Veikant/Fra ytterkant av fortau
28/7-1938 - 31/12-19637,57,57,5Veikant/Fra ytterkant av fortau
1/1-1964 - 31/6-199612,512,530Veiens midtlinje
1/7-1996 - 31/12-2009151550, kan sette lavereVeiens midtlinje
1/1-2010 - nå15 5050, kan økes til 100Veiens midtlinje

 

Når kan jeg søke om dispensasjon fra byggegrensen

For å få vurdert en søknad om dispensasjon fra byggegrensen må:

  • du ha reell interesse i å få dispensasjon, det vil si det bør foreligge forhold som gjør det uhensiktsmessig for deg å bygge i henhold til hovedregelen
  • ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, bli vesentlig tilsidesatt.
  • fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene samlet sett.

Det er også viktig å huske på at en tillatelse til dispensasjon fra byggegrensen etter vegloven ikke automatisk gir kommunal tillatelse for tiltaket. Se din kommunes nettside for mer informasjon.

Bygge garasje

Dersom du søker om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene for å bygge garasje, er det et krav at all manøvrering inn og ut av garasjen kan skje slik at rygging og vending på den offentlige veien unngås.