Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen som behandler søknader om dispensasjon fra byggegrensen.

Hvis byggegrensen er fastsatt i bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller i en reguleringsplan for området, er kommunen bygningsmyndighet og behandler søknaden. Det gjelder uansett om det er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei. Alle reguleringsplaner mot offentlig vei har byggegrenser innarbeidet selv om byggegrensene ikke framgår av plankartet eller bestemmelsene. Den byggegrensen som var i veglova da reguleringsplanen ble vedtatt, er innarbeidet i reguleringsplanen.

I følgende tilfeller behandler veieieren søknaden og avgjør den etter veglova:

  • hvis byggegrensen ligger utenfor regulert område
  • hvis det ikke er fastsatt byggegrense i kommuneplanens arealdel

Statens vegvesen eier riksveiene, fylkeskommunen eier fylkesveiene, og kommunen eier de kommunale veiene. Statens vegvesen behandler søknadene i tråd med Retningslinjer for behandling av byggegrensesaker langs riksveg (PDF)

Du søker om dispensasjon fra byggegrensen via tjenesten på Din side. Søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

Hvis den veien du søker om dispensasjon fra byggegrensen for, ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, får du beskjed om det. Du må da se hvordan du skal søke, på kommunens nettside.