En søknad om dispensasjon fra byggegrensen blir behandlet av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

Hvis byggegrensen er fastsatt i bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller i en reguleringsplan for området, er det kommunen som bygningsmyndighet som behandler søknaden uavhengig om det er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei. Alle reguleringsplaner mot offentlig vei har byggegrenser innarbeidet selv om byggegrensene ikke framgår av plankartet eller bestemmelsene. Den byggegrensen som var i vegloven på vedtakstidspunktet for reguleringsplanen, er inkorporert i reguleringsplanen.

Hvis byggegrensen ligger utenfor regulert område eller at det ikke er fastsatt byggegrense i kommuneplanens arealdel, avgjøres saken etter vegloven. Da er det veieieren som avgjør søknaden; Statens vegvesen for riksveier, fylkeskommunen for fylkesveier og kommunen for kommunale veier.

Du søker om dispensasjon fra byggegrensen via tjenesten på Din side, og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

Dersom veien du søker om dispensasjon fra byggegrensen ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, vil du få beskjed om det. Du må da se på kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke.