En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nær veien du har lov til å bygge.

Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien, arealbehov ved framtidig utbedring, og miljøet på eiendommene langs veien.

Det må derfor ikke plasseres bygninger, murer, støyskjermer, parkeringsplasser og lignende innenfor byggegrensen uten at det er gitt dispensasjon. Dette gjelder også blant annet tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger samt annen innretning hvis dette kan komme i konflikt med de hensyn byggegrensen skal ivareta.

Du kan velge å søke om dispensasjon før du søker om byggetiltaket. Det er særlig aktuelt om det du skal gjøre, er avhengig av dispensasjon, men ellers unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Du kan også velge å søke om dispensasjon samtidig som du søker om selve tiltaket. Da bør du kontakte kommunen.

Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs vei.

Hvor finner jeg gjeldende byggegrense?

Byggegrensen kan være fastsatt i bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller i en reguleringsplan for området. Byggegrensen kan være stiplet inn på plankartet eller være angitt i bestemmelsene.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert, eller om kommuneplanens arealdel har bestemmelser om byggegrenser, ved å gå inn på kommunens nettside og kartportal. Kommuneplanens arealdel skiller mellom bestemmelser og retningslinjer. Byggegrenser som framgår av bestemmelser, er juridisk bindende, mens byggegrenser som framgår av retningslinjer, ikke er det. Hvis byggegrensen bare framgår av retningslinjer til kommuneplanens arealdel, gjelder veglovens generelle byggegrense.

Hvis byggegrensen ikke er fastsatt i reguleringsplan eller i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, gjelder veglovens generelle byggegrenser. Veglovens byggegrenser måles fra midten av veien:

  • 50 meter til riksvei
  • 50 meter fra fylkesvei
  • 15 meter fra kommunal vei
  • 15 meter fra gang- og sykkelvei

Hvis det er en reguleringsplan uten inntegnet byggegrense eller bestemmelser om byggegrense mot vei, kan du finne avstanden du må ha til vei, i tabellen under. Du må først finne ut hvilket årstall reguleringsplanen er fra, og deretter velge raden for det tidsrommet reguleringsplanen er fra. Alle mål er i meter.

Generelle byggegrenser i ulike tidsepoker
Tidsrom (når loven var i kraft) Avstand til kommunal vei Avstand til fylkesvei Avstand til riksvei Avstand måles fra
01.07.1913–11.08.1931 3,5 3,5 3,5 Veikant/Fra ytterkant av fortau
12.08.1931–27.07.1938 5,0 5,0 5,0 Veikant/Fra ytterkant av fortau
28.07.1938–31.12.1963 7,5 7,5 7,5 Veikant/Fra ytterkant av fortau
01.01.1964–31.06.1996 12,5 12,5 30 Veiens midtlinje
01.07.1996–31.12.2009 15 15 50, kan sette lavere Veiens midtlinje
01.01.2010–nå 15  50 50, kan økes til 100 Veiens midtlinje

 

Når kan jeg søke om dispensasjon fra byggegrensen

For å få vurdert en søknad om dispensasjon fra byggegrensen må

  • du ha reell interesse i å få dispensasjon, det vil si det bør være forhold som gjør det uhensiktsmessig for deg å bygge i henhold til hovedregelen
  • ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, bli vesentlig tilsidesatt
  • fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene samlet sett

Det er også viktig å huske på at en tillatelse til dispensasjon fra byggegrensen etter vegloven ikke automatisk gir tillatelse for tiltaket etter plan- og bygningsloven. Se din kommunes nettside for mer informasjon.

Bygge garasje

Hvis du søker om dispensasjon fra byggegrenser for å bygge garasje, er det et krav at all manøvrering inn og ut av garasjen kan skje uten å rygge og vende på den offentlige veien.