Hvis byggegrensen er fastsatt i bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller i en reguleringsplan for området, er det kommunen som bygningsmyndighet som behandler søknaden uavhengig om det er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei.

Hvis byggegrensen ikke er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, avgjøres saken etter vegloven. Da er det veieieren som avgjør søknaden; Statens vegvesen for riksveier, fylkeskommunen for fylkesveier og kommunen for kommunale veier.

Du søker om dispensasjon fra byggegrensen via tjenesten på Din side og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

Dersom veien du søker om dispensasjon fra byggegrensen ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, vil du få beskjed om det. Du må da se på kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke