KVU, med ekstern kvalitetssikring (KS1), skal gjennomføres for prosjekter/bypakker med statlige investeringsramme over 500 mill. kr. 

KVU for transportsystemet i Bergensområdet er utført av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Utredningen ble gjennomført i en prosjektgruppe med deltakere fra kommuner/regionråd, fylkeskommune, og representanter for næringsliv og miljøverninteresser. 

KVU er en faglig utredning, og skal primært analysere og gi svar på hva som bør være grunnlaget for videre areal- og transportplanlegging i Bergensområdet. Det er framover ventet kraftig vekst i folketall, næringsaktivitet og reiseetterspørsel. Samtidig finnes klare og økende miljøutfordringer knyttet til transport. For å møte denne utviklingen, er oppgaven til KVU å se hvordan ulike virkemidler og foreslåtte transporttiltak virker sammen i et langt perspektiv. KVU skal i tillegg være tydelig på hva som er viktigst å gjøre først innenfor den anbefalte strategien.